สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

พระนามเดิม เจริญ คชวัตร ฉายา สุวฑฺฒโน เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี