ประยุทธ์ ปยุตฺโต

ศาสตราจารย์พิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต หรือนามปากกา "ป. อ. ปยุตฺโต" (12 มกราคม พ.ศ. 2481 - ปัจจุบัน)

วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม (ติดพุทธมลฑลสถาน ถนนพุทธมลฑลสาย 4) สังกัด: มหานิกาย