พุทธทาสภิกขุ

พระธรรมโกศาจารย์ นามเดิม เงื่อม พานิช ฉายา อินทปญฺโญ (27 พฤษภาคม 2449 - 8 กรกฎาคม 2536)

บุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก รู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร