พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่

เมื่อชาวพุทธผู้หนึ่ง จะไม่นับถือพระสงฆ์