เรื่องราวชาวพุทธ

Buddha

วินัยชาวพุทธ

พุทธแท้เราล้วนมี วินัย

สำนึกในจิตใจ น้อมนพ

หยุดหลงไร้งมงาย เป็นปฐม

หลากเชื่อต่างเคารพ เราไม่ หมิ่นแคลน

ภาพเกจิอาจารย์ คำสอน และความทรงจำ

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พฺรหฺมรํสี)
ครูบาศรีวิชัย
ต้นไม้จริยธรรม ที่ออกดอกออกผลเป็นคนเก่งคนดี

ลัทธิเดียรถีย์

พระพุทธเจ้าทรงให้หลักประกันว่า ถ้าเราไม่ประมาท เราไม่ต้องเสื่อม ใช่ว่าเมื่อเจริญแล้ว จะต้องเสื่อมเสมอไป แต่ที่จะเสื่อมหรือไม่นั้น อยู่ที่เหตุปัจจัย ไม่ใช่เสื่อมไปโดยเลื่อนลอย

ใครบอกว่าเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็เจริญเอง หรือเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมนั้น แสดงว่าไม่ได้ถือหลักเหตุปัจจัย

กลายเป็นลัทธิเดียรถีย์ ที่เรียกว่า อเหตุวาท

คือ ลัทธิแล้วแต่โชค ลัทธิแล้วแต่เวรกรรม ลัทธิที่ถือว่า ถึงคราวก็เป็นไปเอง หรือลัทธิหวังผลดลบันดาล - ป.อ. ปยุตฺโต

ความแตกต่างระหว่าง วิตก และ กังวล

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องราวชาวพุทธ

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

นัยแห่งความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

‘ไม่มีโรค’ ความหมายในพุทธประสงค์ คือ ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ ถือเป็นลาภอันประเสริฐยิ่ง


ในความเป็นจริง ร่างกายเรามีอาการของโรคอยู่ตลอด การขับถ่ายปัสสาสะ อุจจาระ ความร้อน ความหนาว ความหิว-กระหาย เป็นโรคของกายทั้งสิ้น กายนี้จึงป่วยอยู่เป็นนิจ ไม่มีเวลาใดเลยที่กายนี้จะไม่กระสับกระส่าย


ดังนั้น ‘ความไม่มีโรค’ จึงหมายถึงโรคทางจิตใจ (ราคะ-โทสะ-โมหะ-มานะ-ทิฎฐิ) หรือที่เรียกว่า กิเลส นั่นเอง


ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ (อโรคยาปรมาลาภา) กับ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (นิพพานนัง ปรมัง สุขัง) จึงเป็นเรื่องเดียวกัน


พุทธดำรัส ตรัสแก่ ทาคันทิยพราหมณ์

บุรุษพุทธานุภาพ

ภาพยนต์หลักฐานทางพระพุทธศาสนา ถ่ายทำจากบันทึกกว่าพัน​ปี ฉากหลักฐานทางโบราณคดี ในอินเดียและเนปาล ต้นกำเนิดพุทธศาสนาอย่างใกล้เคียงตามบันทึกที่สุด

การสวดมนต์ก่อนนอนเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเห็นความลำบากของผู้มีศรัทธาเพียงเพื่อจะได้ศึกษาพระไตรปิฏกที่ถูกต้อง แล้วนำไปศึกษาปฏิบัติ เพื่อตนเองและชาวจีน นี้คือความจริงโครงเรื่องเหมือนเรื่องในนิยายที่แต่งขึ้นเรื่องไซอิ้ว มีเจ้าแม่กวนอิม

เมื่อดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบจะสามารถแยกแยะความจริงที่เกิดขึ้นจริง กับเรื่องนิยายที่แต่งขึ้นได้อย่างชัดเจน และเห็นความมุ่งมั่นอดทนของพระรูปหนึ่ง ทำให้เห็นว่าการศึกษาพระไตรปิฏกที่ถูกต้องสำคัญมากมายเพียงใด ก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฎิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง

วัดบันดาลใจ

ที่ผ่านมาเราต่างรู้ดีว่า วัด คือสถานที่ปลูกฝังเราด้วยคำสอนของพระพุทธองค์ ดังคำกล่าวที่ว่า "ที่ใดมีวัด ที่นั่นมีชีวิต" แต่ปัจจุบันคนห่างวัด วัดก็ห่างชีวิตคน หลายวัดห่างพระธรรมคำสอน มุ่งปาฏิหาริย์ การหวังผลดลบันดาล วันนี้เรามีวัดบันดาลใจ ที่ทำให้ไม่สับสนว่า "เรามีวัดเพื่ออะไร"

 • มนุษย์เรามีธาตุประกอบต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนประกอบของคุณ
 • ใช้ชีวิตยังไงให้อยู่สบายตายเป็น
 • สร้างสุขที่ปลายทาง เตรียมรับมือกับความตาย
 • ตายอย่างดี
 • แสงอรุณแห่งพุทธศาสนา จากตะวันตก
 • ความหมายของการอธิษฐาน
 • การให้ทาน คือก้าวแรกของการทำบุญ
 • สมเด็จพระสังฆราช เสด็จวัดสวนโมกฯ
 • เรื่องที่เข้าใจผิด และความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • ชีวิตเปลี่ยนเพราะฟังธรรม
 • รวมเทศนาคำสอนพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง
 • เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตมลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน
 • 7 สัตตมหาสถาน สารคดี 7 สถานที่เสวยวิมุตสุขยิ่งใหญ่สำคัญทางพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย
 • เยซูเคยเป็นพระในพุทธศาสนา Jesus was a Buddhist Monk (BBC Documentary)
 • เพลงสวดมนต์ ศตวรรษที่ 21
 • เพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า
 • รวมพระไตรปิฎก
 • ชีวิตนี้น้อยนัก แต่มีค่านัก
 • เพลงสังฆราชบูชา