งานวิชาการ

Academic

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์"ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564Keynote บรรยาย
"การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"พุธที่ 9 ก.ย. 2563Keynote บรรยายMnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ. และ
"การจัดการความรู้ (KM)"28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน keynote บรรยายคู่มือการจัดการความรู้

หนังสือ นัยของความลับแห่งยุคสมัยของมวลมนุษย์

หนังสือ คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ส่งเสียง แต่พูดตรงตรงกับเราผ่านจินตนาการ เราอาจเอาไปเผาไฟได้ แต่มันทรงพลังยิ่งกว่าไฟ ความรู้ในอดีตทุกอย่างรวบรวมไว้ในนั้น หนังสือจึงเป็นความลับของยุคสมัยแห่งการมองเห็นของมวลมนุษย์ชาติ (คำจากภาพยนต์เรื่อง SEE ใน AppleTV)

คุณลักษณะของหนังสือ และตำรา

  • ตำรา คือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
    สรุป ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา (ก่องกาญจน์ ดุลยไชย)

  • หนังสือ คือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์
    สรุป หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน (ก่องกาญจน์ ดุลยไชย)

ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดลอง สำหรับผู้เริ่มต้นComputer System for Beginner
ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์BEST SELLER
ศูนย์หนังสือจุฬา 2541
ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์

งานบริการวิชาการอื่น ๆ (คลิ๊ก)