งานบริการวิชาการ

Academic Services

"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์"ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564Keynote บรรยาย
"การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"พุธที่ 9 ก.ย. 2563Keynote บรรยายMnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ. และ
"การจัดการความรู้ (KM)"28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน keynote บรรยายคู่มือการจัดการความรู้

หนังสือ นัยของความลับแห่งยุคสมัยของมวลมนุษย์

หนังสือ คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ส่งเสียง แต่พูดตรงตรงกับเราผ่านจินตนาการ เราอาจเอาไปเผาไฟได้ แต่มันทรงพลังยิ่งกว่าไฟ ความรู้ในอดีตทุกอย่างรวบรวมไว้ในนั้น หนังสือจึงเป็นความลับของยุคสมัยแห่งการมองเห็นของมวลมนุษย์ชาติ (คำจากภาพยนต์เรื่อง SEE ใน AppleTV)

คุณลักษณะของหนังสือ และตำรา

  • ตำรา คือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
    สรุป ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา (ก่องกาญจน์ ดุลยไชย)

  • หนังสือ คือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์
    สรุป หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน (ก่องกาญจน์ ดุลยไชย)

ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดลอง สำหรับผู้เริ่มต้นComputer System for Beginner
ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์BEST SELLER
ศูนย์หนังสือจุฬา 2541
ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์

งานบริการวิชาการอื่น ๆ (คลิก)