เกี่ยวกับฉัน | birdKM.com

ประวัติส่วนตัว ธงชัย สิทธิกรณ์ เจ้าของ birdKM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
Prof. THONGCHAI Sitthikorn

เกิด พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ​. 2504 | ค.ศ. 1961 | ร.ศ. 180 | จ.ศ. 1323

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

 • เคยทำงานที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ออนไลน์

 • e-mail 1: thongchai@birdkm.com

 • e-mail 2: mail2birdbird@me.com

 • facebook: ธงชัย สิทธิกรณ์

 • LINE User ID: a.bird

 • โทรศัพท์ 081-925-6155

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิทยา

 • ประกาศนียบัตร ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ประกาศนียบัตร นักบริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ประกาศนียบัตร สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล (Information & Database Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • วุฒิบัตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การงาน

 • เกษียณอายุงาน 36 ปี จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)

 • อาจารย์สัญญาจ้าง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • Facebooker และ LINEer

ดูประวัติส่วนตัวและผลงาน ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

birdKM กับ 5W 1H

birdKM คือใคร (Who)

Bird + Knowledge + Management

birdKM คือช่องทางการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของธงชัย สิทธิกรณ์ (นกฮูก) สนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้สาธารณะ และความรู้ทั่วไปในรูปแบบ "รู้ไปก็เท่านั้น"

(Education for All)

 • Bird หมายถึง ชื่อสั้นของ นายธงชัย สิทธิกรณ์ ผู้รับผิดชอบและจัดการข้อมูลบนเว็ปไซต์นี้ (Web Master)

 • Knowledge หมายถึง เนื้อหาสาระความรู้การเรียนการสอน การบรรยายพิเศษ (Knowledge) ภูมิปัญญา (Wisdom) และอารมณ์ความรู้สึกปัจจุบันของธงชัย สิทธิกรณ์ และบุคคลหลากหลายในสังคม

 • Management หมายถึง การรวบรวม ประมวล และเผยแพร่สาระความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าว สู่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป (Information for All)

ทำไมต้อง birdKM (Why)

 • เพราะนักศึกษา จำเป็นต้องได้รับรู้ เอกสารคำสอน รูแแบบการเรียนการสอน อย่างครบถ้วนและเป็นเอกภาพ

 • เพราะผู้สนใจทั่วไปควรได้รับข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 • เพราะข้อมูลข่าวสาร เป็นรากฐานสำคัญของความรู้ความสามารถ และภูมิปัญญาของมวลมนุษย์โลกปัจจุบัน

 • เพราะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเทศชาติและสังคมโลก ที่มีประสิทธิภาพ

ความรู้ หรือการณ์ใดใด หากมิได้นำไปสรรค์สร้างให้เกิดประโยชน์แก่ตน และสังคมแล้ว สิ่งที่ปรากฏก็เป็นเพียง " รู้ไปก็เท่านั้น "

birdKM ทำอะไร (What)

birdKm.com นำเสนอสารพันความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วย ...

 • รู้จัก birdKM : แนะนำเว็ปไซต์ ผลงาน ครอบครัวสิทธิกรณ์ และเกษียณสาร

 • สารสนเทศนักศึกษา : ข่าวสารการเรียนการสอน การบรรยายในชั้นเรียน

 • วิชาการนอกห้องเรียน : สาระหลากหลาย ครูนอกห้องเรียน เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม อาหารและสุขภาพ เรื่องราวชาวพุทธ งานประกันคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพอื่นๆ กฎหมายน่ารู้ งานวิจัย วารสาร และบทความวิชาการอื่นๆ

 • วันนี้ที่จำได้ : เรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นวันนี้ในอดีต

 • ข่าวการศึกษาและประกันคุณภาพ : ข่าวในวงการศึกษา และการประกันคุณภาพ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ

 • ควันหลง online : โพสและข้อมูลแบ่งปัน

 • สถิติและความเชื่อ : พยากรณ์ ความเป็นที่สุดในสังคม และแบบทดสอบบุคคล

 • เรื่องขำขำ คำถามชวนคิด : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิด

 • เรื่องแปลก : และภาพสติ๊กเกอร์ส่วนตัว สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกธงชัย สิทธิกรณ์ ในสังคมออนไลน์ (my stickerPost)

birdKM อยู่ที่ไหน (Where)

birdKm อยู่บนพื้นที่ให้บริการแบบธุรกิจของ Google Inc. ด้วย Google Sites App. พร้อมกล่องรับจดหมาย (e-mail) thongchai@birdkm.com ผ่านผู้ให้บริการ Domain Name : DotSiam.com

birdKM เกิดขึ้นเมื่อไร (When)

birdKm เริ่มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 (Since: September 12, 2014)

birdKM บริหารจัดการอย่างไร (How)

 • ด้านข้อมูลข่าวสาร : รวบรวมข้อมูลเอกสารและแนวคิด จากประสบการณ์ของธงชัย สิทธิกรณ์ (เจ้าของเว็ปไซต์) และจากผู้คนหลากหลายที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รอบโลก

 • ด้านเทคนิค : ได้รับการสนับสนุนการให้คำปรึกษาจากฝ่าย Support ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, Google Inc., และ บริษัท DotSiam.com


มงคลชีวิต "แทนใจแม่"

" สิ่งนี้ ที่แม่ให้ จากดวงใจ แม่สรรค์สร้าง

เป็นพร จากดวงมาน ด้วยแม่ห่วง จากปวงภัย

สามคำติดตัวลูก ได้พันผูก ทั้งกายใจ

ตราบจนชีวาวาย ไม่มีพราก จากพรธรรม "

ป้ายลายมือแม่ และเหรียญหลวงปู่แหวน

คล้องคอจนปัจจุบัน