บริการวิชาการงานบริการวิชาการ และบรรยายพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์


สัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน" พุธที่ 9 ก.ย. 2563
Keynote (ธงชัย)
> MnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ.
> แนวทางพิจารณาประสิทธิผล ด้านการเรียนการสอน

เสวนา "การจัดการความรู้"
28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน 
keynote x1 (ธงชัย)
keynote x4 (ธงชัย)
powerpoint x4 (สุมนา)
 คู่มือ KM  https://drive.google.com/file/d/13gxsINGvqHLClitavHWmMjxBPObM-FWe/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fG8_YQWpwPaj2D8Ui-xMweN1rQrLwEsV/view?usp=sharing

เชิญร่วมกลุ่ม KM-การบิน
โดยใช้กล้องมือถือ หรือ
คลิ๊กที่ QR code
http://line.me/ti/g/0PAoxYq8s8


การมีส่วนร่วมของนักศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
แนวทางการจัดทำแผลกลยุทธ์ คณะบริหารธุรกิจ
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นักศึกษากับการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
การเตรียมความพร้อมสมัครงานและการทำงาน (Senior workplace preparedness Seminar)
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

(รายการใหม่อยู่ด้านบน)

https://drive.google.com/file/d/12jpxljvt-c73RJiYJEF54rnxKG9zwotU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/126GAlg92TqAu4eq0pmK_OaUoLLGj0quy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126GAlg92TqAu4eq0pmK_OaUoLLGj0quy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126GAlg92TqAu4eq0pmK_OaUoLLGj0quy/view?usp=sharing