บริการวิชาการ


งานบริการวิชาการ และบรรยายพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์


เสวนา "การจัดการความรู้"
28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน 
keynote x1 (ธงชัย)
keynote x4 (ธงชัย)
powerpoint x4 (สุมนา)
 คู่มือ KM  https://drive.google.com/file/d/13gxsINGvqHLClitavHWmMjxBPObM-FWe/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1fG8_YQWpwPaj2D8Ui-xMweN1rQrLwEsV/view?usp=sharing

QR code
กลุ่มสัมมนา-การบิน
QR code
กลุ่มสัมมนา-การบิน
(29 มีนาคม 2561)


การมีส่วนร่วมของนักศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
แนวทางการจัดทำแผลกลยุทธ์ คณะบริหารธุรกิจ
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นักศึกษากับการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
การเตรียมความพร้อมสมัครงานและการทำงาน (Senior workplace preparedness Seminar)
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 22 ก.ค. 2559

(รายการใหม่อยู่ด้านบน)