บริการวิชาการ


งานบริการวิชาการ และบรรยายพิเศษ
ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา รร.วัดใหม่หนองพะอง
  7 มกราคม 2560
 2. การมีส่วนร่วมของนักศึกษา กับการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
 4. แนวทางการจัดทำแผลกลยุทธ์ คณะบริหารธุรกิจ
 5. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
 6. นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
 7. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 8. นักศึกษากับการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
 9. การเตรียมความพร้อมสมัครงานและการทำงาน (Senior workplace preparedness Seminar)
 10. ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 11. นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 12. ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 22 ก.ค. 2559 
 13. การประกันคุณภาพการศึกษา รร.วัดใหม่หนองพะอง 
  7 มกราคม 2560