ข้อมูลส่วนตัว


รับพระราชทานปริญญาบัตร
พุทธศักราช 2532


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
Assistant Professor THONGCHAI Sitthikorn

      เกิด  พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ​. 2504
                  ร.ศ. 180, จ.ศ. 1323, ค.ศ. 1961 ณ โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
      เครื่องราชอิสริยาภรณ์  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
      ที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
        19/1 ถนนเพชรกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
        บรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อ 1 เมษายน 2528
      โทรศัพท์  081 925-6155, 02 807-4500, 02 807-4528 (โทรสาร)
      ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 • facebook: ธงชัย สิทธิกรณ์
 • LINE User ID: a.bird
 • LINE Display Name: ธงชัย สิทธิกรณ์

      ตำแหน่งงานปัจจุบัน 
 • รองคณบดี ฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
      การศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.)
  สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในวิทยาเขตเทเวศร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.)
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในปัจจุบัน)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลวิทยา (เทคนิควิทยา ปัจจุบัน)
 • ประกาศนียบัตร หลักสุตร
  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
 • ประกาศนียบัตร
  หลักสูตร ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
 • ประกาศนียบัตร
  หลักสูตร นักบริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
 • ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตร สารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล (Information & Database Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      งานบริหาร
 • รองคณบดี ฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ 2558
 • รักษาการผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน 2556
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน 2555 - 2556
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 2551 - 2554
 • บรรณาธิการวารสาร วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ 2544 - 2545
 • รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2543 - 2550
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน) 2540-2542
 • หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2537-2539
 • เลขานุการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2535-2536
      งานบรรยาย  เริ่ม 2532
 • ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน 
 • ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา พฤติกรรมองค์การ
 • ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา การจัดการงานบุคคลขั้นสูง
 • ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา การวางแผนและการควบคุม
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา การบริหารความแตกต่าง
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา พฤติกรรมองค์การ
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา หลักการบริหาร
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา ระบบไมโครเวฟ 
 • ระดับปริญญาตรี รายวิชา หลอดและเซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
      งานวิชาการอื่นๆ
 • ประธาน/กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
   (สกอ) 
 • ประธาน/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประธาน/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
 • ประธาน/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ประธาน/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
 • ประธาน/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 • บรรยายพิเศษ Senior WorkPlace Preparedness Seminar มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • บรรยายพิเศษ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • บรรยายพิเศษ อมรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
Updated:  5 สิงหาคม 2563