QAbusiness‎ > ‎

ความเสี่ยงคณะบริหาร


การบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1Qud2xkfPysIC596UBmxsXiC7X3FkGXRG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1gSx0MPJrUCkyqwx5ogxelsNEa_WCW934/view?usp=sharing แผนบริหารความเสี่ยงคณะบริหาร (RMc1-61) 
https://drive.google.com/file/d/1L4IB1ORNObdWPorjQw3Dx84W4WoYoc8o/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1M6B-sOsbHaBIJurYG97-HEVJywXM_Tlq/view?usp=sharing ผลการติดตามความเสี่ยง (RMc2-61)

ปีการศึกษา 2562
 แผนบริหารความเสี่ยงคณะบริหาร (RMc1-62)
 ผลการติดตามความเสี่ยง (RMc2-62)