เอกสารการประชุม


 เอกสารการประชุม คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เฉพาะงานแผน/QA (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562)


 เอกสารการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ (วันพุธที่ 24 เมษายน 2562) 
  1. กรอบการดำเนินงาน การรายงานผล QA ปีการศึกษา 2561

 เอกสารการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562) 

 เอกสารการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ (วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561)

 เอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการวิชาการ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)
  1. รายงานผล QA60
  2. การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ Improvement Plan ระดับหลักสูตร 61 (ส่งข้อมูลให้คณะ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2561)
  3. การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ Improvement Plan ระดับคณะ 61  (ส่งข้อมูลให้คณะ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2561)
  4. เป้าหมายและผลการประเมินคุณภาพ คณะ-หลักสูตร 57-63  (ส่งข้อมูลให้คณะ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2561)