การประชุม กรรมการประกันคุณภาพ (12 กุมภาพันธ์ 2563)  การประชุม กรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ (วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562)

 การประชุม กรรมการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562)
  • คธ-11 แบบประเมินการสอบสอน (อาจารย์ใหม่)  https://drive.google.com/file/d/1n6QlUOD3rT06EYf1ysIsI0NcuJ4YsNPw/view?usp=sharing    


 การประชุม งานแผน-QA คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562)
 การประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ (วันพุธที่ 24 เมษายน 2562) 
  1. กรอบการดำเนินงาน การรายงานผล QA ปีการศึกษา 2561


 การประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ (วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562) 


 การประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ (วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561)


 การประชุม คณะกรรมการบริหาร-คณะกรรมการวิชาการ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561)
  1. รายงานผล QA60
  2. การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ Improvement Plan ระดับหลักสูตร 61 (ส่งข้อมูลให้คณะ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2561)
  3. การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ Improvement Plan ระดับคณะ 61  (ส่งข้อมูลให้คณะ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2561)
  4. เป้าหมายและผลการประเมินคุณภาพ คณะ-หลักสูตร 57-63  (ส่งข้อมูลให้คณะ ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2561)
(ขอขอบคุณ อ.พงศ์ปณต
ม.เซ็นต์จอห์น)นโยบายคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ
แผนพัฒนาคณะ


https://drive.google.com/file/d/1pHmtOUXgYN8y98OGe2yIm1-gFk--YAAo/view?usp=sharing
แผนกลยุทธ์คณะ
2559-2563

https://drive.google.com/file/d/17w05KDKCtarJMz9-4xrD4wKgp0jG5MHo/view?usp=sharing
แผนปฏิบัติการประจำปี
2562

https://drive.google.com/file/d/17YX8bw-Q6ogjHwko5hmbR5i0CaX-w4AD/view
QA-01
สรุปการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2561


บริหารความเสี่ยง
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness/risk