QAbusiness

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ

หัวข้อนี้ กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ท่านที่สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

ความคาดหวัง QA
| ตระหนักถึงอนาคตบัณฑิตเป็นสำคัญ | QA ระดับหลักสูตร คือ QA เพื่อคุณภาพบัณฑิต |
QA คือการทำงานปกติให้มีคุณภาพ | คุณภาพ คือคุณภาพจริง ไม่ใช่ระดับคะแนน |
(ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ สรุปจากเจตนารมณ์ สกอ. ในการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557)https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/activitybusinessโครงการเสวนา การจัดการความรู้ (KM)
"การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อผลลัพธ์ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ"
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/activitybusiness  การดำเนินงานของคณะ - คู่มือ  
 แบบฟอร์ม  

 • คธ-01 ตารางกำหนดงบประมาณประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1O7qpVZ4toOIDShEppuaz3rGnrTCXYrey/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/159FrJCydR9cHkgo9orLJbTJcgRIGblRB/view?usp=sharing 
 • คธ-02 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับคณะ  https://drive.google.com/file/d/1T5GBk-YRzFN9LLCEhBRGo1SkZiJvhleL/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1b_qLK_OQ1B5X94T1Hv9btE9Kk0gOTP0q/view?usp=sharing
 • คธ-03 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับหลักสูตร  https://drive.google.com/file/d/1I1jAfmuNnD8_IYvAR42apDGYs9L7oc9W/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1osQ3wkwmA8nxRKPF48YfyKHhwPHFzJSd/view?usp=sharing
 • คธ-04 กรอบอัตรากำลัง คณะบริหารธุรกิจ  https://drive.google.com/file/d/1C-vQqlbqwaveNef4R7uWVi_aXjdERvoa/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/10J1pd7PPeMEk-Iymvn66dTU0o5TVvUQD/view?usp=sharing     ตัวอย่าง คธ-04 สาขาวิชาการจัดการ  
 • คธ-05 แผนพัฒนาบุคลากร  https://drive.google.com/file/d/1kehMelgO9fxQ5R4QkgjpTsU3clJdYDBC/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1F9U7j3Ivar-doV2w8S_YJplupq45LmN3/view?usp=sharing
 • คธ-06 อัตลักษณ์นักศึกษาแต่ละชั้นปี   https://drive.google.com/file/d/1sq1ShuAiA7mCvgiBThfWguFnnLqXu1Gz/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1Sp28iKXFmYyimr3EsliCcj9xw44ngTOQ/view?usp=sharing    ตัวอย่าง คธ-06 สาขาวิชาการจัดการ  
 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 1 หัวข้อ และรายละเอียดการทวนสอบฯ   https://drive.google.com/file/d/1H9HH4Fwo3z5ZHynJMA-HujhDSr4akpV_/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1GG2CPLMaARRIs0AGJEKM4s89D4gGLnmY/view?usp=sharing    
 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 2 สรุปภาพรวมการทวนสอบ   https://drive.google.com/file/d/1MuPtkFIIq_o8XPuhpV4mLhir5aUaQwAz/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1Xx7Iwjn_r1rk4yHik_eL0-qMv1ZZZLE-/view?usp=sharing    
 • คธ-08 แบบกำหนดอาจารย์ผู้สอนสอนรายวิชา   https://drive.google.com/file/d/1OJ7wVT-UWzaaPqgr2jz51cfrKKK7W92r/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1hdq8ffGLlgWNSCIj0JZrzh1-JvtMHW6P/view?usp=sharing
 • คธ-09 เป้าหมายและผลการประเมินคุณภาพ   https://drive.google.com/file/d/1tkAUw6tsYKRme9mcalb79bkqy5jk58FC/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1lW3H8-tSUohrxA6hZCqCbOKNiidah9cq/view?usp=sharing 
 • คธ-10 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ/ กิจกรรม   https://drive.google.com/file/d/1IHR1fpMcSMSMNMIzlr7LQ-guR1VxJYPx/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/12N8U4BI-On9r2S0gWwcsXYxvsubkYQ-0/view?usp=sharing  
 • คธ-11 แบบประเมินการสอบสอน (อาจารย์ใหม่)   https://drive.google.com/file/d/1W8TBMjK0VnvifeMqEeWOVeXDwOwMO4dz/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1n6QlUOD3rT06EYf1ysIsI0NcuJ4YsNPw/view?usp=sharing  (เริ่มใช้ภาค 1/2562) 
 • รูปแบบหัวข้อสอบ คณะบริหารธุรกิจ    https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJNzRSejVHYVZjbk0/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJY1ZiZFM5TWdxeDA/view?usp=sharing    (เริ่มใช้สอบกลางภาค 1/2560)
 • การกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 https://drive.google.com/file/d/1JBH_90rbMzEQ74Q2Hjb8gknogxmMbvQ4/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1_1-SU-pBWKOBjJDqm3FBIfG7S75VATAR/view?usp=sharing   
 • การกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 https://drive.google.com/file/d/1hrGbrSsC_7p7fxcMOMV1EMKYzJzWioWw/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1I3-nmSAbKcymuCi_9ESJnbyiia1fMjKa/view?usp=sharing 


 งานสำรวจความพึงพอใจ  
 Keynote - PowerPoint  
Confort zone
ถิ่นอับเฉา
คนส่วนใหญ่มักดำรงตนตามสบาย มีความสุขกับถิ่นที่สุขกายสบายใจในกรอบที่คุ้นชินของตน (comfort zone)
ไม่พร้อมที่จะออกเผชิญโลก เกรงกลัวและขาดความกล้าหาญต่อความท้าทายใดใด (fear zone)
พวกเขาลืมไปว่า การหลุดพ้นจากความกลัว เป็นเส้นทางการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ (Learning zone)
สู่การเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณและการงานทั้งปวง (growth zone)
การจมอยู่กับกรอบที่เคยชิน ด้วยความหวาดกลัวต่อความเป็นไปของสังคม ย่อมไม่ต่างกับการดำรงอยู่ในถิ่นอับเฉา
เสมือนกบที่ไม่อาจสร้างศักยภาพที่ดีแก่ตนนอกกะลาได้ นับเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง ทั้งต่อตนเอง เยาวชน และสังคม
และจะเลวร้ายเป็นทวีคูณ หากพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับคุณครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา.

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/bizactivity
  กิจกรรมสนับสนุน QA  

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness/qameeting1
  งานประชุม QA  https://drive.google.com/file/d/1pHmtOUXgYN8y98OGe2yIm1-gFk--YAAo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pHmtOUXgYN8y98OGe2yIm1-gFk--YAAo/view?usp=sharing
ปีการศึกษา 2559-2563

https://drive.google.com/file/d/17w05KDKCtarJMz9-4xrD4wKgp0jG5MHo/view?usp=sharing
แผนปฏิบัติการประจำปี
2562


(ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผน)

https://drive.google.com/file/d/1BfehfZZEErN0AvzPSKBf8sVWEEyVun22/view?usp=sharing


จากข้อเสนอของคณะกรรมการ
และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ประจำปีการศึกษา 2561


และสถิติผล 57-63ของคณาจารย์คณะบริหารฯ
ปีการศึกษา 2559-2561