ขับขี่ปลอดภัย


การขับขี่อย่างปลอดภัย

ภาพยนต์เผยแพร่ให้ความรู้กฎจราจร และการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ