งานวิจัย วารสาร และบทความวิชาการงานวิจัย วารสาร และบทความวิชาการอื่นๆ


https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJTzFVZm9abVFzYWM/view?usp=sharing

ยางธรรมชาติทางเลือก 
ยางวายูเล Guayule


 แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง Quality assurance policies in Thai higher education
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนะ/ความคิดเห็น (perception) ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และระบบการประกันคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


https://issuu.com/manoonchongwattananukul/docs/n-m_01/1?e=0
นิตยสาร นม
  • ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนครพนม