การสอบที่สำคัญของเด็ก


6 การสอบสำคัญของเด็ก ที่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้


1. O-NET (Ordinary National Educational Test)

การสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ บังคับสอบ โดยโรงเรียนจะสมัครให้
สอบวิชา: 1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาไทย 4. สังคม 5. ภาษาอังกฤษ 6. สุขศึกษา 7. ศิลปะ และ 8. การงาน (8 วิชา)
ช่วงเวลาที่สอบ: ต้นกุมภาพันธ์
ใครที่ต้องสอบ: นักเรียน ป.6 , ม.3 , ม.6
เอาคะแนนไปทำอะไร: วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และนักเรียนนำไปยื่นสอบเข้าโรงเรียนอื่นหรือมหาวิทยาลัย

2. GAT (General Aptitude Test)

การสอบวัดความถนัดทั่วไป ซึ่งเป็นการสอบที่สำคัญ เพราะใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission
สอบวิชา: 1. การอ่าน วิเคราะห์ จับใจความสำคัญ เชื่อมโยง 2. ภาษาอังกฤษ
ช่วงเวลาที่สอบ: ต้นพฤศจิกายน (รอบ 1) และ ต้นมีนาคม (รอบ 2)
ใครที่ต้องสอบ: นักเรียน ม.6
เอาคะแนนไปทำอะไร: นำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission หรือยื่นในการรับตรงของมหาวทิยาลัยบางแห่ง

3. PAT (Professional Aptitude Test)

การสอบวัดความถนัดเฉพาะทาง ซึ่งมีหลากหลายมาก ขึ้นกับคณะที่นักเรียนอยากเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในระบบ Admission
สอบวิชา:
PAT1 คณิตศาสตร์
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์)
PAT3 วิศวกรรมศาสตร์
PAT4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 ครู
PAT6 ศิลปะ
PAT7 ภาษาที่สาม (ญี่ปุ่น จีน บาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อาหรับ)
ช่วงเวลาที่สอบ: ต้นพฤศจิกายน (รอบ 1) และ ต้นมีนาคม (รอบ 2)
ใครที่ต้องสอบ: นักเรียน ม.6
เอาคะแนนไปทำอะไร: นำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission หรือยื่นในการรับตรงของมหาวทิยาลัยบางแห่ง

4. PISA (Programme for International Student Assessment)

การสอบในระดับนานาชาติ ซึ่งหลายประเทศใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน โดยเน้นที่ “การรู้เรื่อง” โดยไม่เน้นการท่องจำ แต่เน้นว่าเด็กนักเรียนจะสามารถนำความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสังคมได้หรือไม่
สอบวิชา: 1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. การอ่าน (3 รูปแบบ)
ช่วงเวลาที่สอบ: ยังไม่แน่นอน
ใครที่ต้องสอบ: นักเรียนในช่วงอายุ 15 ปี
เอาคะแนนไปทำอะไร: วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งประเทศในระดับนานาชาติ

5. 7 วิชาสามัญ

การสอบ 7 วิชาหลักเพื่อนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ Clearing House
สอบวิชา: 1. คณิตศาสตร์ 2. ฟิสิกส์ 3. เคมี 4. ชีววิทยา 5. ภาษาไทย 6. ภาษาอังกฤษ และ 7. สังคม (7 วิชา)
ช่วงเวลาที่สอบ: ต้นมกราคม
ใครที่ต้องสอบ: นักเรียน ม.6
เอาคะแนนไปทำอะไร: เอาไปยื่นในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และ ระบบ กสพท. (การสอบเป็นหมอ)

6. SAT (Scholastic Assessment Tests)

การสอบวัดทักษะ 3 ด้าน ที่นำไปใช้ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะที่มีหลักสูตรนานาชาติ (International)
สอบวิชา:
1. Verbal - Reading , Grammar , Analytical Reasoning (ภาษาอังกฤษ)
2. Math - Algebra , Geometry , Arithmetic (คณิตศาสตร์แบบภาษาอังกฤษ)
3. Experimental - บททดสอบซึ่ง อาจจะเป็นด้าน verbal หรือ math
ช่วงเวลาที่สอบ: ปีละ 6 ครั้งในเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, พฤษภาคม และมิถุนายน
ใครที่ต้องสอบ: นักเรียน ม.6 ที่ต้องการเข้าคณะที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์
เอาคะแนนไปทำอะไร: เอาไปยื่นในมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์

ยังมีการสอบอีกมากมาย นอกจาก 6 การสอบหลักนี้ เช่น การสอบ SMART1 เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะบริหารบัญชีของธรรมศาสตร์ , การสอบ TMC ที่เป็นการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ , การสอบ สอวน. โอลิมปิกวิชาการ ที่คัดเด็กผู้มีทักษะทางวิชาการในขั้นพิเศษเพื่อไปแข่งขันในเวทีโลก เป็นต้น

ขอขอบคุณ
Facebook/MathHouse