บัณฑิตที่สมบูรณ์


บัณฑิตที่สมบูรณ์

บัณฑิตที่สมบูรณ์ มิได้เกิดจากความยินดีของตนเพียงฝ่ายเดียว หากแต่ต้องเป็นความชื่นชมยินดี จากการปฏิบัติตนสมฐานะบัณฑิต ให้ผู้อื่นชื่นชม การปฏิบัติตนสมฐานะบัณฑิต บัณฑิตที่สมบูรณ์ ควรพร้อมทั้งความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Skill) กอปรกับคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง "

คำกล่าวในสูจิบัตร และทำเนียบรุ่น พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
ผู้ช่วอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พฤศจิกายน 2552