การสอนแนวพุทธ


การสอน ตามแนวพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าทรงเน้น ให้ผู้ศึกษา รู้จักคิดด้วยตนเอง โดยทรงใช้หลายวิธีการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ศึกษารู้จักคิด โดยมีขั้นตอนทั่วไป ดังนี้

1. รู้จักผู้เรียน
ทราบปัญหาหรือความสนใจของผู้เรียน พื้นฐานทางสังคม และพื้นฐานการศึกษาของผู้เรียน ปัญหาและความสนใจของผู้เรียน จะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการเรียนการสอน

2. เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม
วิธีการสอน ต้องเหมาะสมกับเนื้อหา และพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การใช้เรื่องเล่า การใช้เหตุการณ์ที่ปรากฏ การใช้สื่อต่างๆ การเปรียบเทียบ การศึกษา ด้วยตนเอง และการใช้คำถาม

3. สรุปบทเรียน
ขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสรุปบทเรียน ซึ่งจะเป็นการตอบปัญหาของผู้เรียน หรือเป็นการให้ข้อสรุป แนวคิด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

- หนังสือ ดอกหญ้า อันดับที่ 94 หน้า 70-89)
http://www.asoke.info/09Communication/Dharmapublicize/Dokya/D94/D94_70.html
https://www.gotoknow.org/posts/350245