ทักษะในศตวรรษที่ 21


4Cs ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

ไม่น่าเชื่อว่า ลีเซนดอล เซียนหมากล้อมของโลก จะพ่ายแพ้ระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์จนได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เราคาดว่าอีก 100 ปี มันจึงจะชนะสมองมนุษย์ได้ แต่ผ่านมาเพียง 20 ปีปัญญาประดิษฐ์ทำได้แล้ว

ปัจจุบันมีคนพูดถึง CEO Robot กันแล้ว ดูเหมือนตลก แต่ก็ไม่ใช่ฝันเกินความจริง ในธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร ที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆ มันทำได้ดีกว่ามนุษย์ที่สมองและจิตใจมีข้อจำกัด

ในต่างประเทศเริ่มมีการเตรียมคน ตั้งแต่ระดับประถม เพื่อรองรับ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะ 4C ได้แก่ 
  1. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Critical thinker)
  2. ทักษะการเป็นนักสื่อสาร (Communicator)
  3. ทักษะการเป็นผู้ประสาน (Collaborator) และ
  4. มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creator) 

ปัญหาวันนี้คือ คนอายุเกิน 40 ปี ต้องเตรียมทักษะความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเท่าทันโลก แต่คนที่ชอบนวัตกรรม ส่วนใหญ่จะมีทักษะครบ 4C กัน แต่มักขาดทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นที่ต่างสาขากับตน (Collaborator) กล่าวคือ ชอบบินเดี่ยว ทำให้ไปได้ไม่ไกล
Comments