ค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยมสิบสองประการ

ค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้กับคนไทย เป็นการนำค่านิยมที่ดีของคนไทยที่ได้รับการชื่นชมมาช้านาน และพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มาเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้สังคมไทย

ทีมงานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม ได้มีโครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ ค่านิยมสิบสองประการ โดยความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม ออกแบบและจัดทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวสื่อความหมาย

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน