องค์การและบริหารจัดการ

องค์การและการบริหารจัดการ
เรื่องราวในสถานที่ทำงาน และแนวทางการบริหารจัดการ

 คำที่ลงท้ายด้วย “การ” ส่วนใหญ่ มีนัยถึงกิจกรรม การดำเนินการ เช่น ราชการ พาณิชยการ บริหารจัดการ   คำที่ลงท้ายด้วย “กร” ส่วนใหญ่ มีนัยถึงคนผู้กระทำ หรือเครื่องมือ เช่น บริกร เกษตรกร นิติกร อุปกรณ์ ปัจจุบัน มีการใช้คำว่า องค์กร ในความหมายของ องค์การ กันแพร่หลาย

 บริหาร คือ บริ + หาร “บริ” หมายถึง ทั่วๆ ไปโดยรอบ หรือวงกว้าง “หาร” หมายถึง เฉลี่ยให้เท่าเทียม หรือให้สมดุล การบริหาร (Administration) จึงหมายถึง ระบบ/หลักการ ในการสร้างความเท่าเทียม/สมดุลของปัจจัยทางธุรกิจ (4M และ POLC) ด้วย กลไก/วิธีการ เรียกว่า การจัดการ (Management)

 บทบาท (Role) หมายถึง พฤติกรรมประจำตำแหน่ง ที่ผู้อื่นคาดหวังให้เป็น

 ธุรกิจ 2 ประเภทขององค์การ ได้แก่ ธุรกิจเพื่อการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (Product) และ ธุรกิจเพื่อการบริการ (Service)
 กระบวนการจัดการ เพื่อการผลิตสินค้า เรียกว่า การผลิต (Production)    กระบวนการจัดการ เพื่อบริการ เรียกว่า การดำเนินงาน (Operation)
 ระบบ (System) หมายถึง กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ได้แก่ เงื่อนไข ขั้นตอน   กลไก (Mechanism) หมายถึง ตัวขับเคลื่อนระบบ ได้แก่ คน แผน เงิน

 กำลังคน (Manpower) ในธุรกิจการผลิต เรียกว่า แรงงาน (Labor force)   กำลังคน ในธุรกิจการบริการ เรียกว่า ทรัพยากรบุคคล (Personnel Resource)   กำลังคน ในธุรกิจการผลิต+บริการ เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)


orgthaistandard

posted Jan 10, 2020, 10:57 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 12, 2020, 10:37 PM ]

มาตรฐานทางการไทย
1-1 of 1