องค์การและบริหารจัดการ

องค์การและการบริหารจัดการ
เรื่องราวในสถานที่ทำงาน และแนวทางการบริหารจัดการ

 คำที่ลงท้ายด้วย “การ” ส่วนใหญ่ มีนัยถึงกิจกรรม ดำเนินการ เช่น ราชการ พาณิชยการ บริหารจัดการ | คำที่ลงท้ายด้วย “กร” ส่วนใหญ่มีนัยถึงคนผู้กระทำ หรือเครื่องมือ เช่น บริกร เกษตรกร นิติกร อุปกรณ์ เป็นต้น ปัจจุบัน มีการใช้คำว่า องค์กร ในความหมายของ องค์การ กันแพร่หลาย

 บริหาร คือ บริ + หาร “บริ” หมายถึง ทั่วๆ ไปโดยรอบ หรือวงกว้าง “หาร” หมายถึง เฉลี่ยให้เท่าเทียม หรือให้สมดุล การบริหาร (Administration) จึงหมายถึง ระบบ/หลักการ ในการสร้างความเท่าเทียม/สมดุลของปัจจัยทางธุรกิจ (4M และ POLC) ด้วย กลไก/วิธีการ เรียกว่า การจัดการ (Management) นั่นเอง

orgthaistandard

posted Jan 10, 2020, 10:57 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jan 10, 2020, 11:06 PM ]

มาตรฐานทางการไทย1-1 of 1