อาหารหมดอายุ

ควรทำอย่างไรกับอาหารหมดอายุ

ความเข้าใจเกี่ยวกับ วันหมดอายุ (Expire Date: Exp.) และวันที่ ควรบริโภคก่อน (Best Before: BBE.) ช่วยให้เราเข้าใจหลักการบริหารจัดการอาหารในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดี
YouTube Video