รู้ธรรม-รู้ทำ


รู้ธรรม รู้ทำ

ธรรมะของทุกศาสนา มีเจตนานำพาศาสนสาวก ไปสู่ความเป็นคนดีของสังคม เสียดายที่คนส่วนหนึ่งไม่ได้ทำให้ธรรมะนั้น มีผลเป็นรูปธรรมเพื่อสังคม ธรรมมะยังคงเป็นเพียงบทสวดและพิธีกรรมเพื่อตนเอง ด้วยการมุ่งมั่นทุ่มเทกับสิ่งที่เรียกว่า "ทำบุญ" และ "ปฏิบัติธรรม" และเข้าใจไปว่าผู้คนในกระบวนการเหล่านั้นเป็นคนดีแล้ว ลักษณะเช่นนี้ จึงเรียกได้ว่า "ฟอกตัวด้วยธรรม"

จะดีไหม หากทุกคน "รู้ทำ" และมุ่งมั่น "ประพฤติธรรม" ดังเจตนาขององค์ศาสดา เชื่อได้ว่าสังคมจะร่มเย็นขึ้น เมื่อทุกคนปฏิบัติธรรม ด้วยการประพฤติธรรม

- ปรุงแต่ง จากแนวคิดสายธารแห่งธรรม