คำสอนศาสดา 1

ข้อคิดธรรมะสอนใจ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)