พุทธนิกายเซ็น

พุทธศาสนาฝ่ายเซ็น (Zen Buddhism)

เซ็น (Zen) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นซึ่งมาจากภาษาจีนว่า ฌาน (Ch'an) หรือการทำสมาธิ อันตรงกับคำภาษาสันสกฤตว่า ธฺยาน (Dhyana) แปลว่าเพ่ง เพื่อให้จิตเข้าถึงตัวธรรมชาติตามธรรมชาติเดิมของจิต

สัญลักษณ์ศาสนา เป็นวงกลมลายเส้นพู่กันจีน แสดงถึงความว่าง

เป็นศาสนา ประเภท อเทวนิยม (Atheism) ไม่มีการนับถือพระเจ้า ไม่สอนให้เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลก

กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 520 ณ ประเทศจีน

ระบบคุณธรรมของเซ็น เหมือนกับพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท คือ เน้นความมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

1. อย่าฆ่าสัตว์
2. อย่าลักทรัพย์
3. อย่าละเมิดบุตรภรรยาบุคคลอื่น
4. อย่าพูดคำเท็จ
5. อย่าดื่มน้ำเมา
6. อย่ากล่าวคำผิดของบุคคลอื่น
7. อย่าสรรเสริญตัวเอง
8. อย่าเป็นคนอิจฉาริษยา
9. อย่าเป็นคนอกตัญญู
10. จงสรรเสริญพระไตรรัตน์

บุคคลพึงถือว่า ชายทุกคนเป็นเสมือนหนึ่งบิดาของเขา สตรีทุกคนเป็นมารดาของเขา เพราะคนเหล่านี้ในอดีตเคยได้เป็นมารดาบิดาของตนมาแล้ว หากฆ่าคนเหล่านี้ ก็เท่ากับฆ่ามารดาบิดาของตนเอง

- มธุรส ศรีนวรัตน์