ทำบุญกับอรหันต์

ทำบุญกับอรหันต์ที่บ้าน
พระอรหันต์องค์แท้ เราไม่ต้องเสาะแสวงหาใครที่ไหนให้ลำบาก
ก็ชาย-หญิงชรา หน้าตาเหี่ยวย่นที่บ้านนั้นแลคือ อรหันต์องค์แท้ของลูก


พระอรหันต์ องค์แท้อยู่ที่บ้าน เราไม่ต้องเสาะแสวงหาใครที่ไหนให้ลำบาก ก็ชาย-หญิงชรา หน้าตาเหี่ยวย่นที่บ้านนั้นแลคือ อรหันต์องค์แท้ของลูก
ปัญหาในผู้สูงอายุทั่วโลก นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุเริ่มมีความหวังเพิ่มขึ้น เพราะคนทั่วโลกเริ่มมองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ยังต้องการการร่วมแรงร่วมใจจากคนทั่วโลกที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง

ความหมายของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น และ ผู้สูงอายุตอนปลาย
  • ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลทั้งชายและหญิง ที่มีอายุ 60-69 ปี
  • ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลทั้งชายและหญิง ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป
ในปี 2554 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 ล้านกว่าคน จากประชากรประมาณ 64 ล้านคน อายุขัยเฉลี่ยผู้ชายไทย 69.4 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 81.9 ปี ผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้หญิงเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงกว่า ทั้งเรื่องอุบัติเหตุจราจร การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา โดยในปี 2553 จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทั่วประเทศ มีผู้ที่อายุเกิน 100 ปี จำนวน 14,493 คน

ผลสำรวจครั้งล่าสุด เมื่อพ.ศ. 2551-2552 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ที่พบบ่อยคือ
  • โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 48
  • โรคเบาหวานร้อยละ 16 และ
  • อ้วนลงพุง ร้อยละ 36
ส่วนกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ พบว่า
  • โรคข้อเสื่อมค่อนข้างสูง ร้อยละ 19 คาดว่าขณะนี้ผู้สูงอายุไทย กำลังเผชิญโรคข้อเสื่อม ทำให้มีอาการปวดข้อ ข้อบวมอย่างเรื้อรัง โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเกือบ 2 เท่าตัว
  • ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 12 ส่วนใหญ่พบในเขตชนบทมากกว่าในเมือง
  • ต้อกระจก ร้อยละ 21
  • การบดเคี้ยวอาหาร พบว่าผู้สูงอายุ ร้อยละ 53 เหลือฟันในปากน้อยกว่า 20 ซี่ โดย 1 ใน 5 ใส่ฟันปลอม มากที่สุด คือผู้สูงอายุใน กทม.

สิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องการจากครอบครัว

สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการจากครอบครัว ดั่งเช่นบทพระราชนิพนธ์ของรัชการที่ 6 เรื่องวิวาห์พระสมุทร ที่ว่า ...

" เมื่อแก่เฒ่าหมายเจ้าช่วยรับใช้ เมื่อยามไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษา
เมื่อยามถึงวันตายวายชีวา หวังลูกช่วยปิดตายามสิ้นใจ "

พ่อ-แม่ คือบุคคลสำคัญที่สุดในโลก พ่อ-แม่ คือผู้ให้ตลอดกาล พ่อแม่คือผู้สร้างลมหายใจให้กับลูก แก่นแท้แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่คือ รักจากพ่อและแม่

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สอนไว้ว่า คนที่มีความกตัญญูกตเวที ไม่มีความตกต่ำในชีวิตการงาน ย่อมเจริญก้าวหน้า คนที่เจริญทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนรักพ่อ บูชาแม่ เอาใจใส่พ่อแม่ของพวกเขา จงมีความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า ด้วยการหมั่นเอาใจใส่ดูแลท่านให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ตามหน้าที่ของเรา นี่เรียกว่าเลี้ยงจิตใจของท่าน เราจะทำอะไรเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน ก็ให้รีบทำเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ร่วมกับเรา

พ่อ-แม่ คือผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าสำหรับลูก
ผู้สูงอายุ คือ ผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าสำหรับครอบครัว ชุมชน และสังคม


"จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ   ต้องสละ ทั้งเวลา และทรัพย์สิน
หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน  พระได้กิน ของดีกัน ทุกวันไป

พระแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน  ข้าวสักจาน เคยตัก ให้ท่านไหม
ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไร  แค่โทรไป วันละครั้ง ยังไม่มี

รีบเถอะท่าน ทำบุญ กับพ่อแม่  ดีแน่แท้ ก่อนท่านตาย กลายเป็นผี
ผลบุญการ กตัญญู กตเวที  นั้นมากมี เหลือล้น พ้นประมาณ

ต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้ง  สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล
ผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน  ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว"