ชาวพุทธอย่าหยุดศรัทธา


ชาวพุทธ อย่าหยุดศรัทธา


เห็นความเสื่อมถอยในศีลธรรมจรรยาของผู้ซึ่งควรเป็นแบบอย่าง-เป็นที่พึ่งแล้ว ชาวพุทธอย่าด่วนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเด็ดขาด เพราะจะเป็นการหันหลัง ให้กับเส้นทางพ้นทุกข์ของเราเอง ความเสื่อมที่ปรากฏล้วนเพราะความโลภ โกรธ หลง เกาะกินและเบี่ยงเบนจิตใจกัน 


เราทราบดีว่า แก่นแท้อันเป็นที่พึ่งพิงสู่ศรัทธาของชาวพุทธนั้น คือ รัตนตรัย พระพุทธ และพระธรรมของพวกเรามีหนึ่งเดียว คือพระพุทธเจ้า และคำสอนสู่ทางพ้นทุกข์ของพุทธองค์ ส่วนพระสงฆ์ หมายถึงสิ่งเดียวเช่นกัน ได้แก่ ผู้ยึดถือมั่นในพระธรรมวินัย อันประกอบเป็น กิจของสงฆ์ 3 ประการ ได้แก่ การศึกษา การฝึกฝนปฏิบัติตน และการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนา

พระสงฆ์ โสดาบัน ผู้ปฏิบัติชอบเหล่านี้เท่านั้น ที่พวกเราควรกราบไหว้เคารพศรัทธา กิจ 3 ประการดังกล่าว แม้บัญญัติเป็นกิจของสงฆ์ แต่พวกเราเหล่าคนนอกวัด ก็สามารถยึดถือปฏิบัติให้ผู้คนเคารพนับถือศรัทธาได้เช่นกัน

ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตนตามแนวกิจของสงฆ์ ย่อมขาดคนเคารพนับถือ แม้จะปลงผม ห่มเหลือง เรืองรองในสังกัดวัด เราก็ไม่อาจนับเขาเป็นพระสงฆ์ได้ เพราะพวกเขา ไม่ต่างจากปุถุชน ผู้มากหลายด้วยกิเลส ทั้งไม่สมควรแม้จะเรียกว่า สมมติสงฆ์ เสียด้วยซ้ำ

หยุดศรัทธาเพราะรูปแบบ แล้วหันหาแก่นแท้แห่งธรรม อันเป็นข้อปฏิบัติอันประเสริฐกันเถิด
ความเสื่อมศรัทธา จะได้ไม่กล้ำกรายในใจเรา

ธงชัย สิทธิกรณ์ 
กุมภาพันธ์ 2559
Comments