ขอพรให้ตนเอง

ขอพร 9 ประการให้ตนเอง
รองศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก