เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

แม้พุทธศาสนาจะถือกำเนิด และดำรงอยู่อย่างมั่นคงมากว่า 2,600 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกไม่น้อย ที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก อาจยังไม่รู้

  1. เจ้าชายสิทธัตถะมีอีกพระนามหนึ่งว่า “อังคีรส” แต่พระราชบิดาทรงโปรดเรียกว่า “สิทธัตถะ” มากกว่า
  2. ต้นพระศรีมหาโพธิ เดิมชื่อว่า ต้น “อัสสัตถพฤกษ์” แต่ที่เปลี่ยนมาเรียกเช่นนี้ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชนิดนี้ (โพธิ หรือ โพธิ์ แปลว่า ตรัสรู้)
  3. หญ้าที่นายโสตถิยะ นำมาถวายเพื่อปูลาดเป็นที่ประทับคือ ต้นตะไคร้หอม
  4. สันโดษ ในทางพุทธศาสนาหมายถึง ความยินดี ความพอใจ และรู้จักพอ มิใช่การอยู่ลำพัง
  5. มีตำนานเล่าว่า พระพุทธรูปองค์แรกในพุทธศาสนา สร้างขึ้นจากพระดำริของพระเจ้าปเสนทิ แห่งแคว้นโกศล เป็นพระพุทธรูปยืน สลักด้วยไม้แก่นจันทน์แดงสูงประมาณ 6 - 7 เมตร
  6. ประเทศไต้หวัน ใช้บาตรเป็นภาชนะดินเผาเคลือบ ต่างจากบาตรในเมืองไทยที่มักเป็นบาตรโลหะ
  7. บุญที่ให้อานิสงส์สูงสุด คือการเจริญวิปัสสนา เพราะเป็นการสร้างปัญญา ซึ่งจะนำไปสู่การหลุดพ้น หรือนิพพาน
  8. เครื่องเขียนกับสมุด คือของสังฆทานที่พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด (จากการสำรวจของรายการ “จุดเปลี่ยน” ในปี 2551)
  9. การจุดธูป 3 ดอก เพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั้น วิธีปักธูปที่ถูกต้อง ต้องปักทีละดอก โดยปักดอกหนึ่งด้านซ้ายมือ ดอกหนึ่งปักตรงกลางกระถางธูป อีกดอกหนึ่งปักด้านขวามือ มิใช่ปักรวมกัน
  10. การสวดมนต์ ที่ผู้สวดมีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า จะเทียบเท่ากับการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ จัดเป็นกุศลกรรมอย่างหนึ่ง
Comments