เรื่องราวชาวพุทธสาระเรื่องราววิถีพุทธชนhttps://drive.google.com/file/d/1MG2WmCsHtPaTF92GShvGyK9jdhuN82nJ/view?usp=sharing
คำสอนเกจิ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/distress
ทุกข์ประจำตน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/10buddha
เรื่องที่คุณอาจไม่รู้
เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

บุคคล 4 จำพวก
คนมามืด กลับไปมืด คนมามืด กลับไปสว่าง
คนมาสว่าง กลับไปมืด คนมาสว่าง กลับไปสว่าง

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/angry
โกรธคือยาเสพติด

บุญ
ความหมายของคำว่าบุญ

พุทธสาวก
พุทธสาวกที่แท้ไม่ศรัทธาปาฏิหารริย์
และการหวังผลดลบันดาล

กุฏิอรหันต์

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/chant-1
เสียงสวดมนต์

https://drive.google.com/file/d/0ByRrpNNKjnRJOUhEU1pnM3o1Y2FHT2ZLQXdwa0ZnOXd1c2lz/view?usp=sharing
อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต
พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับบาลี-ไทย-อังกฤษ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เพลงสวดมนต์
เพลงสวดมนต์ ศตวรรษที่ 21

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/refund
การเอาเงินที่ถูกยืมคืนมา
วิธีที่จะทำให้ได้เงินที่ถูกยืมไป ได้คืนกลับมา

 7 สัตตมหาสถาน
สารคดี 7 สถานที่เสวยวิมุตสุขยิ่งใหญ่
สำคัญทางพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/diewell
ตายอย่างดี (ทางไปสวรรค์)
ภาพยนตร์สารคดี เรื่องราว การเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ณ ประเทศอินเดีย พร้อมข้อคิดมุมมอง และจุดเปลี่ยน
ของผู้ที่บอกคนทั้งโลกว่า ตนไม่มีศาสนา ที่อาจทำให้คุณพบจุดเปลี่ยนในชีวิต


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-sufficiency-economy

พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
ความสอดคล้องของปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
กับคำสอนในพุทธศาสนา


การปิดทององค์พระตำแหน่งต่างๆ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-statue
พระพุทธรูปปริศนาธรรมะ
องค์ประกอบของพระพุทธรูป สอนอะไรเรา
ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน มีความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน (พุทธะ) ซ่อนอยู่โดยไม่มีข้อยกเว้น

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/wife
ภรรยา-แต่งงาน
ภรรยานั้นอยู่ใกล้ชิด หากไม่ผูกมิตรชีวิตจะสั้น
ภรรยานั้นอยู่ร่วมกัน หากคิดสร้างสรรค์บ้านนั้นเจริญ

กาลามสูตร
หลักความเชื่อ 10 ประการ
 
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/merit10
บุญ 10 ประการ
ไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่เท่าบุญที่เกิดจาก
การกตัญญูแก่บุพการี

เยซูเคยเป็นพระในพุทธศาสนา
Jesus was a Buddhist Monk
(BBC Documentary)


http://kanlayanatam.com
วิดีทัศน์การแสดงธรรม ครั้งที่ 30
ชมรมกัลยาณธรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข

ไม่รู้แน่ อย่าประมาท

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/makhbucha
วันมาฆบูชา
วันเพ็ญเดือน 3 วันที่พระสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมาย 

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/bhudha4newgeneration
พุทธศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่

ห่างวัด-ไร้ธรรม
เมื่อโลกไร้แสงแห่งอาทิตย์ ก็มืดมิดมองสิ่งใด
ย่อมไม่เห็น เช่นคนไกลไร้ธรรมมักลำเค็ญ
ย่อมไม่เห็นดีชั่ว ที่ตัวทำ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/obligation
คำปรารภ เติ้งเสี่ยวผิง
เกี่ยวกับการทดแทนบุญคุณ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/budha-story/random-predict
เซียมซีออนไลน์
เสี่ยงเซียมซีจาก 14 วัดดัง

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/budha-style
พระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางต่างๆ ของประเทศไทย

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/blessing
ที่มาของการให้พร
ทุกคนต่างหวังว่า พร จะศักดิ์สิทธิ์ แต่ในความเป็นจริง พรศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ พรคือสิ่งใดกันแน่ อย่างไรเป็นพรที่แท้จริง และอย่างไรเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด

https://sites.google.com/site/birdkm04/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-reuxng-lea-chaw-phuthth/deadlaw
ธรรมเนียมศพหลวง 
น้ำหลวงอาบศพ และการเชิญศพลงโกศ

http://th.wikipedia.org/wiki/หลวงปู่แหวน_สุจิณฺโณ
นิพพานหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
(16 ม.ค. 2430 - 2 ก.ค. 2528)
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-buddhadas/lp-buddhadas-hist-03-03.htm
นิพพาน ท่านพุทธทาสภิกขุ
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ)
(27 พ.ค. 2449 - 8 ก.ค. 2536)
สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

https://sites.google.com/site/birdkm04/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-reuxng-lea-chaw-phuthth/phaph-prisna
ภาพปริศนาธรรม

ความแตกต่างระหว่าง วิตก และ กังวล
วิตก คือ การนำอดีต มาไว้ในปัจจุบัน
กังวล คือ การนำอนาคต มาไว้ในปัจจุบัน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/humantype
บุคคล 6 ประเภท 3 จำพวก

แต่งตัวเข้าวัด
เข้าวัดให้ดี ไม่มีเสื่อม


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/budhaspeak
คลิปเสียง
ฟังธรรมตามกาล

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/prophet-saying2
ข้อคิดธรรมะ
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/prophet-saying
ข้อคิดธรรมะ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

พระศาสนา

นัยแห่งพระ กับ ศาสนา


... อีกอย่างหนึ่งคือ การฝากศาสนาไว้กับพระ
ชาวพุทธเป็นจำนวนมากทีเดียว ชอบฝากพระศาสนาไว้กับพระอย่างเดียว แทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระศาสนานั้นอยู่ด้วยบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะต้องช่วยกัน

ทีนี้ พวกเรามักจะมองว่า พระศาสนาเป็นเรื่องของพระ บางทีเมื่อมีพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่อยากนับถือแล้วพุทธศาสนา อย่างนี้ก็มี แทนที่จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเรา พระองค์นี้ประพฤติไม่ดีเราต้องช่วยกันแก้ ต้องเอาออกไป แทนที่จะคิดอย่างนั้น กลับกลายเป็นว่าเรายกศาสนาให้พระองค์นั้น
เหมือนโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นบ้านของเรา แทนที่จะรักษาสมบัติของเรา กลับยกสมบัตินั้นให้โจรไปเสีย

พระองค์ที่ไม่ดีก็เลยดีใจ กลายเป็นเจ้าของศาสนา 
เรายกให้ แล้วบอกไม่เอาแล้วศาสนานี้ เป็นอย่างนี้ก็มี นี่เป็นทัศนคติที่ผิด

ชาวพุทธเราทั่วไปไม่น้อยมีความคิดแบบนี้ ทำเหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระ
เราก็ไม่ต้องรู้ด้วย ...

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
(ธงชัย สิทธิกรณ์ : หัวเรื่อง)
ธันวาคม 2559

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/tripitaka-toon
พระไตรปิฎก ฉบับการ์ตูน

4 คนขาม 3 คนแห่
2 คนนั่งแคร่ 1 คนพาไป
ความหมาย สี่คนหาม สามคนแห่ สองคนนั่งแคร่
หนึ่งคนพาไป

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/believe-buddha
ชาวพุทธอย่าหยุดศรัทธา

มีไปทำไม

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/buddha-cartoon
การ์ตูนธรรม 
การ์ตูนเอนิเมชั่น ความรู้ ธรรมะสอนใจ

อะไรคือมงคล และอัปมงคล
ทำดีเป็นมงคล ทำชั่วเป็นอัปมงคล

คุณค่าแท้
คติธรรมการทำงาน
4 ข้อคิด-คำสอนเรื่องการทำงาน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/according2budha-2
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก 
ภาพยนต์สารคดี WorkPoint และสหมงคลฟิล์ม
YouTube

พระครูวิหารกิจจานุการ
(หลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ)
วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้เพ่งดูรูปหลวงพ่อปาน โดยเพ่งดูจุดสีขาวที่ดั้งจมูก นาน 12 วินาที แล้วหลับตาลง สักครู่จะปรากฏภาพใบหน้าหลวงพ่อ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/merit
ทำบุญกับอรหันต์
พระอรหันต์องค์แท้ ไม่ต้องเสาะแสวงหาให้ลำบาก
ก็ชาย-หญิงชรา หน้าตาเหี่ยวย่นที่บ้านนั้นแล
คือ อรหันต์องค์แท้ของลูก

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/father-teaching
พ่อเตือนลูก
คำสอน หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
เพื่อพัฒนาเยาวชน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/koon-trine
คำสอนหลวงพ่อคูณ
จากหนังสือ ธรรมะโอวาท
อัฐบริขาร
เครื่องใช้สอย 8 อย่าง ของพระภิกษุในพุทธศาสนา
ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน/กรรไกตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว และกระบอกกรองน้ำ


ศีล 2 ข้อ
ไม่เห็นแก่ตัว และไม่ทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ

ความหมายของธรรมะ

อำนาจ กิเลส และตัญหา


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/bell-master
การเชิญระฆัง
เสียงระฆัง เสียงของพระพุทธองค์ ที่เรียกพวกเราให้กลับบ้าน ให้เราหยุดคิด หยุดพูด และเตรียมตัวรับฟังเสียงพระพุทธองค์

หลวงปู่แหวน สุจิณโน
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/9-blessing?pageUrlChanged=9-blessing
ขอพรให้ตนเอง
ขอพร 9 ประการให้กับตนเอง


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/offerfood2monk
ใส่บาตร
ความเชื่อเรื่องการใส่บาตรตามวันเกิด


สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
นานเพียงใด กรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอ กรรมจึงมีอำนาจเหนือกรรมทั้งปวง อำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริง ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดโลกธรรม 8 ประการ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/prohibition-5
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/prohibition-5
ศีล 5
ข้อห้ามเบื้องต้น 5 ประการ
และอานิสงส์ศีล 5 ของชาวพุทธ

ตราสัง
ความหมายที่ถูกลืม


ในดีมีเลว-ในเลวมีดี
ส่วนที่ชั่ว มีกลั้ว อยู่ในดี
หรือดีมี เลศยั่ว ให้มัวหลง
ไม่ค่อยสอน ไม่ค่อยเตือน อาจเฟือนลง
สอนไม่ลึก สอนไม่ตรง จึ่งหลงดี

ผลของการให้
ทุกครั้งที่ให้ คนที่ได้คือตัวคุณเอง

ต้นไม้จริยธรรม
ที่ออกดอกเต็มต้น เป็นคนดี คนเก่ง


https://drive.google.com/file/d/1jGb3_7OmY8bH6X_44tuuhJC3egaVoTjZ/view?usp=sharing
ตำหรับอาหารถวายพระ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/candles
หลักธรรม พุทธศาสนาปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไร ?


หมดบุญ

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/prayer-holy

อิติปิโสฯ
บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/amulet
พระเครื่องประจำวันเกิด

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/flowers-worship
ความหมายดอกไม้บูชา
ดอกไม้สำหรับบูชาพระ
หรือใช้แสดงความเคารพบุคคลแต่ละชนิด
มีความหมายและเสริมสิริมงคลต่างกัน

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/spell
บริกรรม-คาถา นัยแห่งจิต
วิทยาศาสตร์แห่งคาถา
ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

สังฆราชาบูชา

บทสวดโพชฌังคปริวัตร

ไสยศาสตร์ต้องเก็บไว้
ไสยศาสตร์ช่วยให้คนปัญญาอ่อนอุ่นใจ

สวดมนต์ ทำวัตร

ข้อควรปฏิบัติ ในการเข้าวัดฟังธรรม


กฎแห่งกรรม

ด่าเขา เราเจ็บ

เพ่งโทษผู้อื่น
การเพ่งโทษ มุ่งร้ายผู้อื่น คือการทำร้ายตนเอง
(คำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

คำสอนหลวงปู่ขาว

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/visakha
วิสาขบูชา
สิ่งสำคัญยิ่งในการบังเกิด "พระพุทธเจ้า" คือ
"ธรรมะ" ที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้ชี้แนะแก่มนุษย์

อย่าถือสาปากมนุษย์
(คำสอนท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/talisman
พระเครื่อง
ที่มา และความเชื่อเรื่องพระเครื่องประจำวันเกิด

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/sothorn-history
ตำนานหลวงพ่อโสธร

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/gravel-water
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ความหมาย และการกรวดน้ำที่ถูกต้อง

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/mountain-story
เขาไกรลาส
ชื่อคุ้นหู ในงานวรรณกรรม ตำนานเรื่องเล่า
และความเชื่อทางศาสนา
ทำดี-ทำใจ
ทำดี ได้สบายใจ ทำใจ ได้สบายดี

ยึดมั่น ถือมั่น
สิ่งทั้งปวงที่ใครๆ ไม่ควรยึดมั่น

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/budha-story/according2budha
ตามรอยพระพุทธเจ้า
สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ของ Panorama YouTube

สติ และ สัมปชัญญะ
ความหมายที่แตกต่าง


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/goodchoice
คนเลี้ยงไก่
ในชีวิตของคนเรา พวกเราจะเป็นคนเก็บ "ไข่ไก่"
 (ความสุข) หรือเก็บ "ขี้ไก่" (ความทุกข์)

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/virtueenergy
บุญ-บาป เป็นพลังงาน
ทางการแพทย์พบว่า เมื่อจิตเป็นบุญ ต่อมใต้สมอง
จะผลิตสารบุญ หากใจเป็นบาป ต่อมหมวกไต
จะสร้างสารบาป

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/no-status
ยศศักดิ์น่าขบขัน
เรื่องราวเมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงประกาศตามหาตัว ท่านมหาโต หลังจากที่ต้องจาริกอยู่ในป่าถึง 25 ปี


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/chant
อานิสงส์ของการสวดมนต์ 
บันทึกคำกล่าว (เทศน์) ของสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต) พรหมรังสี เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของการสวดมนต์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/budha-story/chong
ความเชื่อ ปีชง
... หากหมั่นทำความดีตามความเชื่ออย่างสม่ำเสมอ
ตลอดไป ก็จะเป็นอิสระจากความงมงาย และพุทธพาณิชย์ทั้งปวง -ธงชัย สิทธิกรณ์

https://sites.google.com/site/birdkm04/sarphan-ru-pi-k-theanan/hmwd-reuxng-lea-chaw-phuthth/mnusy-mi-khey-phx
บาปความโลภ
มนุษย์ สัตว์โลกผู้ไม่เคยพอ

ความเจริญ
ความเจริญทุกแง่มุม ไม่ควรทำให้เราเป็นทุกข์

ลัทธิเดียรถีย์
พระพุทธเจ้าทรงให้หลักประกันว่า ถ้าเราไม่ประมาท เราไม่ต้องเสื่อม ใช่ว่าเมื่อเจริญแล้ว จะต้องเสื่อมเสมอไป แต่ที่จะเสื่อมหรือไม่นั้น อยู่ที่เหตุปัจจัย ไม่ใช่เสื่อมไปโดยเลื่อนลอย
ใครบอกว่าเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็เจริญเอง หรือเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมนั้น แสดงว่าไม่ได้ถือหลักเหตุปัจจัย 
กลายเป็นลัทธิเดียรถีย์ ที่เรียกว่า อเหตุวาท
คือ ลัทธิแล้วแต่โชค ลัทธิแล้วแต่เวรกรรม ลัทธิที่ถือว่า ถึงคราวก็เป็นไปเอง หรือลัทธิหวังผลดลบันดาล  - ป.อ. ปยุตฺโต


จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า ...
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Subpages (57): View All