วิชาการนอกห้องเรียน


ครูนอกห้องเรียน | งานประกันคุณภาพ | เทคโนโลยี | อาหารและสุขภาพ | เรื่องราวชาวพุทธ | กฎหมายน่ารู้ | แบบสอบถามงานวิจัย
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/outsideclass
ครูนอกห้องเรียน
Outdoor Learning สารวิชาการนอกห้องเรียนhttps://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-xahar-laea-sukhphaph

อาหาร และสุขภาพ
เรื่องของอาหาร สุขภาพ และการดำรงชีวิต


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/sarphan-ru-pi-k-theanan/budha-story

สาระเรื่องราววิถีชน ตามแนวพุทธศาสนา
https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/qa
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน (สกอ.-IQA) และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก (สมศ.-EQA)


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/hmwd-thekhnoloyi

เทคโนโลยี
เรื่องของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสังคมมนุษย์

https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/other-knowledge/law
เรื่องของกฎ ระเบียบที่น่าสนใจ ของสังคมไทย และนานาอารยะ


https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/brihar-cadkar/onlinesurvey
งานวิจัย วารสาร และบทความวิชาการ
แบบสอบถาม เพื่องานวิจัยและอื่นๆ (Online Survey)