ขอขอบคุณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ที่กรุณาอำนวยสะดวก ให้กระผมได้แสดงแสนญานุภาพ และเติมเต็มสติปัญญาตนเอง ในเทศกาลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2557


วันนี้ นอกจากประสบการณ์งานประกันคุณภาพแล้ว ยังได้ทราบว่า จังหวัดนี้มีเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นมากที่สุดของประเทศไทย


ติดต่อกับ สุโขทัย ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน และประเทศเมียรม่า โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเมียรมายาวกว่า 540 กม. ติดเทือกเขาตะนาวศรี ยาวกว่า 340 กม. และมีแม่น้ำเมย ยาว 170 กม.


นอกจากนั้น ที่นี่ยังมีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น "กระทงสาย" ที่ขึ้นชื่อ ที่ต้องปล่อยให้ได้ 1,000 ใบ ภายใน 30 นาที

Comments