บุญที่วัดระฆังโฆสิตาราม

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2558) มานมัสการสมเด็จฯ โต พรหมรังสี มีสถานที่หนึ่งมีคนนำกบมาปล่อยจำนวนมาก (บนพื้นที่ 2-3 ตรม. มีประชากรกบหลายร้อยตัว) กบหลายตัวที่นี่ป่วยด้วยอาการ "ปากแดง" สอบถามทราบว่า เพราะกระโดดชนภาชนะที่ใส่ระหว่างเดินทางมา อนุมานว่ามันคงเจ็บปวด บางตัวตายหลังจากมาที่นี่ไม่นาน และมันคงตำหนิคนที่จับมันมาจากธรรมชาติเดิม

วันนี้ได้บุญ และได้ปลงกับสังขารกบในโอกาสเดียวกัน ทั้งวิงวอน ชาวพุทธโปรดใช้วิจารณญาณ พิจารณาความแตกต่าง ระหว่างการ "ปล่อยสัตว์" กับการ "ถ่ายชีวิต" เพื่อบุญที่แท้แก่ตัวท่าน เทอญ