VISA-Passport

วีซ่า (Visa)


วีซ่า เป็นเอกสารสำคัญในการผ่านด่านเข้าเมืองไปยังต่างประเทศ วีซ่า อาจเป็นตรายางประทับ สติกเกอร์สัญลักษณ์ต่างๆ หรือใบเอกสารขนาดเล็กแนบติดมาในหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) โดยอายุของวีซ่านั้น จะมีแตกต่างกันไปตามแต่กฎระเบียบ และข้อตกลงระหว่างประเทศ

การเดินทางไปเยือนประเทศใดๆ จำเป็นต้องขอวีซ่า ซึ่งเป็นเสมือนใบอนุญาตผ่านเข้าเมืองเสียก่อน แต่ทั้งนี้ มีหลายประเทศในโลก ที่หนังสือเดินทางไทย สามารถใช้เดินทางไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้า เรียกว่า การลงตราวีซ่าขาเข้าเมือง (Visa on Arrival)

การลงตราวีซ่าขาเข้าเมืองนั้น ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดกันว่า เราสามารถเดินทางไปประเทศเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งในความเป็นจริง เป็นเพียง “การไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า” เท่านั้น เพราะแม้จะไม่ต้องทำการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่เราก็ต้องไปรับตราประทับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าประเทศเขาได้ โดยแต่ละครั้งที่ลงตราประทับอนุญาตให้เข้าเมืองได้ ก็อนุญาตให้พำนักในประเทศนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแต่ละประเทศจะมีระยะเวลาที่อนุญาตแตกต่างกันไป

ทั้งนี้ นายหน้าด่านเขาก็มีสิทธิ์ไม่ประทับตราให้คุณผ่านเข้าเมืองได้ หากสงสัยว่าคุณมีพฤติกรรม หรือมีแนวโน้มหลบหนีเข้าเมือง หรือพกอาวุธ ยาเสพย์ติด หรือสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายเข้าเมืองเขา

หนังสือเดินทาง (Passport)


สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่ต้องมีคือ หนังสือเดินทาง (passport) ซึ่งเป็นเอกสารสากล ที่ใช้แสดงความเป็นตัวท่าน หนังสือเดินทางนี้ใช้ได้ทั่วโลก และเป็นสมุดบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ด้วย

หนังสือเดินทางไทย (Thai passport) เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทย ออกให้โดยกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ สามารถออกให้โดยหน่วยงานในสังกัด กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หรือออกให้โดย สถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ หรือสถานกงสุลไทย ทั้ง 86 แห่ง

ลักษณะของหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางประเทศไทย มีตราครุฑอยู่ตรงกลางที่ปกด้านหน้า และคำว่า "หนังสือเดินทาง ประเทศไทย" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ด้านบนสุด ส่วนคำว่า "THAILAND PASSPORT" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ใต้ตราครุฑ ด้านล่างสุดจะเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลทางชีวภาพ (biometric passport) อักษรและสัญลักษณ์ที่หน้าปกเป็นสีทอง

ประเภทของหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางประเทศไทย มี 4 ประเภท จำแนกโดยสีของหนังสือเดินทาง ดังนี้

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)
หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป

2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม)
หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว โดยมีข้อกำหนดออกเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ 

3. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด)
หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคล ต่อไปนี้
 • พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า และคู่สมรส
 • พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการ ขอไปเป็นกรณีพิเศษ
 • ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
 • ประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน และรองประธานวุฒิสภา
 • ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
 • อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ
 • ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 • ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
 • คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าว
 • บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย
4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว)
หนังสือเดินทางมีอายุ 2 ปี มี 2 ประเภทพิเศษ คือ
 • หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม
 • หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เท่านั้น