World Meter

http://www.worldometers.info/

  1. ประชากรโลก
  2. รัฐบาลและเศรษฐกิจ
  3. สังคมและสื่อ
  4. สิ่งแวดล้อม
  5. อาหาร
  6. น้ำ และพลังงาน
  7. สาธารณสุข

ประชากรแบ่งตามทวีป และแบ่งตามประเทศ


Comments