ตารางชีวิต


ตารางชีวิต

ตามหลักพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาล คนเราจะมีอายุเฉลี่ยที่อายุ 100 ปี / คน และเมื่อวันเวลาหมุนครบรอบทุกๆ 100 ปี อายุคนเราจะลดลง 1 ปี ณ ปี พ.ศ. 2557 ผ่านกาลเวลามาแล้ว ประมาณ 2,557 ปี เท่ากับ 2,557/100 = 25.57 นำค่าอายุเฉลี่ย 100 ปี ลบด้วย 25.57 ปี จะได้อายุเฉลี่ยต่อคนที่ 74-75 ปี

ตารางเวลาชีวิต คำนวณจากอายุขัยเฉลี่ยอ้างอิงที่ 75 ปี (จากการอิงตัวเลขข้างต้น) แม้เป็นตัวเลขประมาณการ แต่ก็อดที่จะนับเวลาที่เหลืออยู่ไม่ได้ ความจริงอาจสั้นหรือยาวกว่านี้

ดังนั้น คิด พูด และทำ วันนี้ให้ดีที่สุดกันเถิด