ระลึกราชมงคล

ระลึก พระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ว่า

"สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"

อันมีความหมายว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับปวงชนชาวไทย และมหามงคลชีวิตสำหรับข้าพเจ้า ที่ได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ ในวาระแรกของนามพระราชทานนี้