คุณค่ามิตรภาพ


เพราะคุณค่าแห่งมิตรภาพ เพื่อนแท้ และประโยชน์ส่วนรวม


ดังนั้น เขาจึง ...

1. ชิงชำระเงินก่อน ใช่เพราะมีเงินมาก
2. ให้อะไรต่ออะไรบ่อยๆ ใช่เพราะหว่านพืชหวังผล
3. ทำทุกอย่าง ใช่เพราะโง่ ไปไหนไม่รอด
4. ขอโทษก่อน ใช่เพราะเป็นผู้ผิด
5. ส่งข่าวสารให้บ่อยๆ ใช่เพราะอยากรบกวนให้รำคาญ

เข้าใจได้ ไม่เสียเพื่อนโดยไม่รู้ตัว