แก่นสารของมนุษย์

5 แก่นสารของการเกิดเป็นมนุษย์
1. รู้จักธรรมชาติของชีวิต
คือการตระหนักว่า ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทั้งเราและเขา ทั้งวัตถุ สิ่งของ และผู้คน ตลอดจนความรู้สึกทั้งปวงก็สิ้นไป

2. รู้จักจิตใจของตนเอง
คือการทำความเข้าใจว่า ความโลภคืออะไร ความโกรธคืออะไร ความหลงคืออะไร สุขทุกข์คืออะไร และกิเลสคืออะไร เราจะวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริงในขณะนั้น

3. รู้จักออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความจริง
คือการออกแบบชีวิต ให้มีความเรียบง่าย เบา สบาย ให้มีความวุ่นวาย ความกังวลน้อยที่สุด แต่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

4. รู้จักเพิ่มพูนปัญญาจากทุกกิจกรรมของชีวิต
คือการเปลี่ยนทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นเครื่องมือละอัตตาตัวตน ใช้การงานเพื่อละตัวตน ใช้การกินเพื่อละตัวตน ใช้ความรักเพื่อละตัวตน ใช้การทำหน้าที่ของเราเพื่อละตัวตน ใช้ทุกความคิด ทุกคำพูด ทุกการกระทำเพื่อนำไปสู่การละอัตตาตัวตน

5. รู้จักสังเกตจนเห็นความจริงของชีวิต
คือการตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิต เพื่อผลักดันตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์ สามารถยกจิตใจให้เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง

แม้เรารับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ มากเพียงใด ชีวิตก็ ไม่อาจสมบูรณ์ได้ ถ้ายังละเลยการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์
 เมื่อเราทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ทุกหน้าที่ในชีวิตเรา ย่อมมีความสมบูรณ์ไปด้วยโดยปริยาย