กษัตริย์ 7 แผ่นดิน

บูรพกษัตริย์ มหาราชเจ็ดแผ่นดิน ณ อุทยานราชภักดิ์ หัวหินอุทยานราชภักดิ์แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบก จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
http://www.tnamcot.com/content/243755

1.
พ่อขุนรามคำแหง
พ่อขุนราม คำแหง มหาราช
ทรงรวมชาติ ก่อร่าง สร้างภาษา
พ่อปกครอง ลูกสุข ทุกเวลา
แผ่อาณา สุโขทัย เกริกไกรนัก

2.
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระ นเรศวร มหาราช
ทรงกู้ชาติ อาจหาญ กรำงานหนัก
สิบห้าปี ไม่หยุดหย่อน ได้ผ่อนพัก
แผ่นดินไทย ทรงพิทักษ์ รักษาไว้
3.
สมเด็จพระนารายณ์
สมเด็จพระ นารายณ์ มหาราช
ทรงนำชาติ เบิกบุก สู่ยุคใหม่
ทั้งการทูต การค้า พาก้าวไกล
เปิดฟ้าไทย ยุคทอง ก้องโลกา

4.
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มหาราช
ทรงกู้ชาติ ตรำตราก ยากนักหนา
ไทยรวมชาติ พลิกฟื้น กลับคืนมา
สถาปนา กรุงธนบุรี ศรีแผ่นดิน

7.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระ ปิย มหาราช
ทรงเลิกทาส วิวัฒน์ไทย ให้ก้าวหน้า
ปฏิรูป ยิ่งใหญ่ ไทยพัฒนา
ทัดเทียม อารยะชาติ ผงาดไกล
5.
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก มหาราช
ปกป้องชาติ ต้านศัตรู มิรู้สิ้น
ปฐมกษัตริย์ จักรีวงศ์ องค์ภูมินทร์
รัตน โกสินทร์ แผ่นดินนี้

6.
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระ จอมเกล้า ราชาชาติ
ทรงนำศาสตร์ ทันสมัย สู่ไทยวิถี
มหาอำนาจ แผ่ขยาย หมายย่ำยี
ไทยรอดพ้น ไพรี ด้วยปรีชา