ข้อคิดคนเข้มแข็ง
ข้อคิดคนเข้มแข็ง
ข้อคิดที่คนจิตใจเข้มแข็งเขาคิดกัน


 1. ไม่มัวเสียใจกับโชคชะตา แต่รับผิดชอบกับชีวิตตัวเอง และเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ง่ายและยุติธรรมเสมอไป
 2. ไม่ยอมให้คนอื่นทำให้ตัวเองจิตตก เพราะรู้ว่าเราคือผู้ควบคุมจิตใจและความคิดของเราเอง
 3. เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวตลอดเวลา เพราะตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และหลายครั้งก็นำมาซึ่งโอกาส
 4. ไม่เสียเวลาบ่นในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น รถติดอยู่กลางถนน หรือ สายการบินทำกระเป๋าเดินทางหาย แต่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว และทางแก้ปัญหาต่อไป
 5. ไม่เอาใจทุกคน ทุกเรื่อง ทุกเวลา รู้จักปฏิเสธเมื่อจำเป็น
 6. ไม่กลัวความเสี่ยง หากศึกษามาอย่างรอบคอบแล้ว เพราะเข้าใจว่า ความรู้จริงจะเพิ่มโอกาสสำเร็จ และลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลวลงไปได้ แม้บางครั้งอาจจะต้องล้มเลิกความคิดก็ตาม เมื่อศึกษาแล้วพบว่าได้ไม่คุ้มเสียก็ตาม
 7. ไม่จมปลักกับอดีต ทั้งที่ดีหรือไม่ดี แต่จะใช้เป็นบทเรียน เพื่อให้มีชีวิตในปัจจุบันและอนาคตที่ดีขึ้น
 8. ไม่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่เรียนรู้และปรับปรุงตัว
 9. ไม่มัวแต่อิจฉา แต่ยินดีกับความสำเร็จของคนอื่น และเรียนรู้วิธีของเขาคนอื่นๆ เพื่อพัฒนาใช้พัฒนาตัวเอง
 10. เข้าใจว่าความสำเร็จต้องใช้เวลา ไม่ล้มเลิกเมื่อล้มเหลว แต่จะพยายามแก้ไขจนสำเร็จ
 11. ยอมรับ หากต้องเปลี่ยนความคิด เมื่อรู้ตัวว่าที่ทำมาผิดจริง ฝืนทำไปก็ล้มเหลว
 12. มีความสุขในการใช้เวลากับตัวเอง เพื่อให้ความคิดตกผลึก และมีสมาธิในการทำงาน ไม่หวังพึ่งพาใครๆ ไม่เข้าสังคมที่ไม่ใช่เรื่องงานอยู่เนื่องๆ
 13. ไม่คาดหวังความเมตตาจากผู้อื่น แต่จะลงมือทำด้วยตัวเอง