8 สค. วันอาเซียน

posted Aug 7, 2015, 9:03 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 26, 2015, 12:26 AM ]

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เมื่อเริ่มก่อตั้ง ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย 1. นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) 2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) 3. นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) 4. นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และ 5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ในเวลาต่อมา ได้มีประเทศเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ 6. บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2527 7. เวียดนาม เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2538 8. สปป.ลาว และ 9.พม่า เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2540 และ 10. กัมพูชา ประเทศล่าสุด เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2542 ทำให้ให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ http://th.aectourismthai.com/tourismhub/809


- ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน