หลักสูตรอุดมศึกษาที่มีการกำหนด มคอ. 1

หลักสูตรอุดมศึกษาที่มีการกำหนด มคอ. 1 ทั้งสิ้น 23 หลักสูตร ดังนี้


 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี .. 2560
 2. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม .. 2559
 3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ .. 2558
 4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ .. 2558
 5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ .. 2558 (หลักสูตร 6 ปี)
 6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ .. 2558
 7. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ .. 2558
 8. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ .. 2557
 9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ .. 2557
 10. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด .. 2556
 11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด .. 2556
 12. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ .. 2555
 13. มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ .. 2554
 14. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ .. 2554
 15. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ .. 2554
 16. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย .. 2554
 17. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
 18. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี .. 2553
 19. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ .. 2553
 20. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม .. 2553
 21. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ .. 2552
 22. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ .. 2552
 23. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ .. 2552


ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล
Comments