สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายตั้งก.อุดมฯ

posted Mar 7, 2019, 5:17 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:51 PM ]
สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายตั้งก.อุดมฯ 9 ฉบับรวด
Source - มติชนออนไลน์
Tuesday, March 5, 2019 16:58

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เหลือจำนวน 9 ฉบับ ในวาระ 2 และ 3 และมีมติเห็นชอบวาระ 3 ทั้งหมด ดังนี้ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ… ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่…) พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอึดมศึกษา (ฉบับที่) พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่..)พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่…) พ.ศ… ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีทั้งหมด 11 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้สนช.ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว 2 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ… และร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ….
          นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีการอภิปรายค่อนข้างมากก่อนลงคะแนนเสียง คือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทวงทบวงกรมฯ เห็นชอบ 126 เสียง งดออกเสียง 4 ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมฯ เห็นชอบ 143 เสียง งดออกเสียง 6 ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายฯ เห็นชอบ 151 งดออกเสียง 5 ร่างพ.ร.บ.การอุดมฯ เห็นชอบ 144 งดออกเสียง 7 และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เห็นชอบ 137 งดออกเสียง 5 ส่วนที่เหลือเป็นกฎหมายลูกประกอบการจัดตั้งกระทรวงซึ่งไม่มีปัญหา ขั้นตอนจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ระหว่างนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งขึ้น สามารถทำงานได้ทันที โดยจะต้องเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ ทั้งเรื่องบุคลากรรวมถึงกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ถูกกำหนดให้มีอายุการทำงาน 3 ปี

ที่มา: www.matichon.co.th

https://drive.google.com/file/d/1obDlKU6vJf4JrGtJ-EsXloFEMJgBQLSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXW1X-MUhXo7i-lX8U8D96tN3hqQwTJg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AsffjVDA1xMeHdTFOqtm3Tu5RfCvFL_t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gi5sPXSlolBELCssTzJCCuJtzOH6Ccfy/view?usp=sharing

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness