การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ.

posted Nov 9, 2019, 12:20 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 14, 2019, 5:13 AM ]


ขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนกุล
ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness