ก.อุดมฯ ยกเลิกกรอบ มคอ.3-7 ไฟเขียว ม.ออกแบบหลักสูตรอิสระ

posted Jan 23, 2020, 4:03 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 18, 2021, 11:10 PM ]
https://www.matichon.co.th/education/news_1912813ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร http://histdept.crma.ac.th/histdept/SEA8/02.pdf

 Post audit หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการจัดการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามพันธกิจอุดมศึกษา อันเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย/นวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ความเป็นไทย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการในองค์การ เพื่อพิจารณาว่า ส่วนงานผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจเหล่านั้นอย่างถูกต้อง และผลของโครงการเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด [ธงชัย สิทธิกรณ์]ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness