คลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

posted Mar 11, 2021, 4:38 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 18, 2021, 11:08 PM ]
การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Digital Credit Bank System for Life-long Learning https://drive.google.com/file/d/1KWX_vY4SZofL1X2_aVXrl4OBnW3jC5rA/view?usp=sharingจัดทำโดย
กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness
Ċ
1824-file.pdf
(10505k)
ธงชัย สิทธิกรณ์,
Mar 11, 2021, 4:38 AM