รายงานการปฏิรูปอุดมศึกษา และการปรับตัวอุดมศึกษาไทย

posted May 25, 2019, 10:03 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:48 PM ]
https://drive.google.com/file/d/1Qq0gN0-KHYpAXuABcAZJ-6V2ici7iqRb/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/16OmXtogSZ5wzfflPesBRLGIStvMkyhaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12puSuuuw9q7lBH4DRTa_w_zfTpluy8sy/view?usp=sharing ภารกิจ กกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ศ.ดร.กิตตชัย)     https://drive.google.com/file/d/13jYqsEzwdy39JX7H0au9IiejuhaM4QIw/view?usp=sharing ภารกิจ กกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ศ.ดร.ปานสิริ) 
https://drive.google.com/file/d/1OGbtO_kE7mvub0EDRja3Ogsg6z5G8u_4/view?usp=sharing ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณภาพตาเกณฑ์ EdPEx (รศ.ภญ.อุษณีย์) 
https://drive.google.com/file/d/1HKI_hTuug4RD5n4OST9zGTLRIn7wnSLJ/view?usp=sharing พ.ร.บ. สภาวิชาชีพ และ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา จะไปด้วยกันอย่างไร (รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์) 
https://drive.google.com/file/d/1XGi9iStLefE2rfvtCi_WotmL_NmznyPz/view?usp=sharing Sandbox หนทางสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา (ผศ.ดร.ประเสริฐ) 
https://drive.google.com/file/d/1r8ia1iIIIE5CDK3V7mIAoKcL-tElqwT3/view?usp=sharing สรุปสัมมนา ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมยุคใหม่ (ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ศ.ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ
         รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness