นโยบายบริหารคุณภาพ อุดมศึกษา

posted May 25, 2019, 1:59 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:49 PM ]
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
25 พฤษภาคม 2562

 วิกฤตอุดมศึกษาไทย
   - ปริญญาเสื่อมค่า
   - มหาวิทยาลัยไทย ยังอยู่ปลายบันได
   - ความตกต่ำของอุดมศึกษาไทยใน World University Ranking
     และ World Competitiveness Ranking
 การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21
 ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย ด้วยคุณภาพ
 อาวุธที่ใช้ คือ คุณภาพ
 THAILAND 4.0: ร่วมกันสร้าง คนไทย 4.0
 การสร้างคนไทยคุณภาพยุค 4.0
 คุณภาพการเรียนรู้ในยุค 4.0
 อุดมศึกษาไทยต้องปรับตัว
 New Vision for Education
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
    - คุณภาพ
    - คุณภาพคน
    - Global Professional
    - คุณภาพคน สู่ คุณภาพงาน
    - คุณภาพคน สู่ คุณภาพองค์กร
 
https://drive.google.com/file/d/1LNtWW-BrA1oKt4hlvEIN8pRzvajoyiad/view?usp=sharing นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (ศ.นพ. อุดม คชินทร)
https://drive.google.com/file/d/1YFRMcJi_F6kSmasucGh-G6krrgpvQVxv/view?usp=sharing เอกสารสรุป นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (ศ.นพ. อุดม คชินทร)
https://drive.google.com/file/d/1mJCTqjj1_thkCnFu9oovjetzYa5xYvod/view?usp=sharing เอกสารสรุป นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (ฉบับเต็ม) (ศ.นพ. อุดม คชินทร) 


 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 มาตรฐานการอดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญาตรี
 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1cMYW-Sqr5nnOu1nULwqmboZQfnfNxSXD/view?usp=sharing แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาhttps://drive.google.com/file/d/1YONvIBubuu-rpg0bJhV8AaL_y-6y9nyh/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1YONvIBubuu-rpg0bJhV8AaL_y-6y9nyh/view?usp=sharing การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการประกันคุณภาพ ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)   

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness