ข่าวความเคลื่อนไหว QA


การอุดมศึกษารับรอง สมศ.

posted Mar 18, 2021, 10:59 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 19, 2021, 8:33 PM ]

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) มีมติให้ สมศ. (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) ระดับอุดมศึกษา https://drive.google.com/file/d/1_Et-Cos9ZnYuqySY45uQPuBPblkH4Ioh/view?usp=sharing

 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ครั้งที่ 1) ที่ผ่านการรับรองจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2561 https://drive.google.com/file/d/1_eK9q8fA5P-j3KB1xL_AwK02f4Phnbnm/view?usp=sharing


กมอ. ต้องการให้หน่วยประเมินภายนอก มีคุณสมบัติอย่างไร และทำอะไร (อ้างอิงจากมติ กมอ. 3/64 เมื่อ 10 มีนาคม 2564)  https://drive.google.com/file/d/1K1CHXm9ppv20HhG8tg7adejqi3FAnv2f/view?usp=sharing

 1. ทำความเข้าใจพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันของเรา (เน้นการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต) ศึกษาผลการประเมินที่ผ่านมา เพื่อกำหนดรูปแบบการประเมิน ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดใน IQA ของมหาวิทยาลัย
 2. จัดทีมประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ ตามศาสตร์ที่สถาบันเปิดการเรียนการสอน
 3. ประเมิน และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน
 4. แจ้งผลการประเมิน พร้อมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แก่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (MHESI: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) เพื่อทราบ
 5. หาก สมศ. ไม่สามารถทำการประเมินได้ หรือดำเนินการไม่มีคุณภาพ ก็อาจถูกยกเลิก ไม่ให้เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

มหาวิทยาลัย/คณะวิชา ต้องทำอะไร (อ้างอิงประกาศ กมอ. เมื่อ 10 มีนาคม 2564) https://drive.google.com/file/d/1K1CHXm9ppv20HhG8tg7adejqi3FAnv2f/view?usp=sharing

 1. ประกาศ กมอ. ดังกล่าว เป็นเพียงการแจ้ง ‘ยอมรับ สมศ. (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาได้'
  ทั้งนี้ หาก
  มหาวิทยาลัยจะเลือกหน่วยงานอื่น เพื่อประเมินคุณภาพภายนอก หน่วยงานนั้นต้องมีระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากลที่อ้างอิงได้ สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบเคียงกับระบบการประเมินอื่นได้ โดย กมอ. รับรอง
 2. การประเมิน อ้างอิงตามระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
 3. ส่วนรูปแบบการประกันคุณภาพภายนอก (EQA) โดย สมศ. นั้น ต้องรอความชัดเจนในอนาคต
 4. มหาวิทยาลัย/คณะวิชา ต้องทำความเข้าใจพันธกิจและยุทธศาสตร์ตน และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจ/แต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมแผนการดำเนินงานประจำปีในแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน และควรปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
  (
  พันธกิจอุดมศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเรียนการสอน (2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (3) ด้านบริการวิชาการ (4) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ (5) ด้านการบริหารจัดการ)
 5. ต้องศึกษาผลการประเมินฯ ที่ผ่านมา (ควรย้อนหลัง 3-5 ปี) `รายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
 6. ระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่ สกอ. เปิดโอกาสให้เราพัฒนาขึ้นเอง รวมถึงกระบวนการที่มาของเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด และจะเป็นเป้าสำคัญที่ชี้ชัดว่า `เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพตามอัตลักษณ์ของเราเพียงใด`


ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

คลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

posted Mar 11, 2021, 4:38 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 18, 2021, 11:08 PM ]

การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Digital Credit Bank System for Life-long Learning https://drive.google.com/file/d/1KWX_vY4SZofL1X2_aVXrl4OBnW3jC5rA/view?usp=sharingจัดทำโดย
กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้าน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

ก.อุดมฯ ยกเลิกกรอบ มคอ.3-7 ไฟเขียว ม.ออกแบบหลักสูตรอิสระ

posted Jan 23, 2020, 4:03 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 18, 2021, 11:10 PM ]

https://www.matichon.co.th/education/news_1912813ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร http://histdept.crma.ac.th/histdept/SEA8/02.pdf

 Post audit หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการจัดการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามพันธกิจอุดมศึกษา อันเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย/นวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ความเป็นไทย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการในองค์การ เพื่อพิจารณาว่า ส่วนงานผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจเหล่านั้นอย่างถูกต้อง และผลของโครงการเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด [ธงชัย สิทธิกรณ์]ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ.

posted Nov 9, 2019, 12:20 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Nov 14, 2019, 5:13 AM ]ขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนกุล
ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness


Academicstandard

posted Jun 13, 2019, 4:35 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jun 13, 2019, 4:38 AM ]

https://drive.google.com/file/d/19zh7aJ_zWGRdGUZPkw6XkV-1w_HRb8Mv/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1a6jerRYHPgAtCd1nsjRxoWiu3PlgBkzs/view?usp=sharing

ขอบคุณ ผู้แบ่งปันข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
พี่เทวิน จันทรศักดิ์

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

DOE

posted Jun 11, 2019, 10:06 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Jun 11, 2019, 10:08 PM ]

https://drive.google.com/file/d/1OPqHoo7ORbS94laRb70NGvvmY_9ehNHI/view?usp=sharing
เป้าหมายของการออกแบบระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สู่มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน (Desired Outcomes of Education: DOE)
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://drive.google.com/file/d/1OPqHoo7ORbS94laRb70NGvvmY_9ehNHI/view?usp=sharingติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

รายงานการปฏิรูปอุดมศึกษา และการปรับตัวอุดมศึกษาไทย

posted May 25, 2019, 10:03 PM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:48 PM ]

https://drive.google.com/file/d/1Qq0gN0-KHYpAXuABcAZJ-6V2ici7iqRb/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/16OmXtogSZ5wzfflPesBRLGIStvMkyhaD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12puSuuuw9q7lBH4DRTa_w_zfTpluy8sy/view?usp=sharing ภารกิจ กกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ศ.ดร.กิตตชัย)     https://drive.google.com/file/d/13jYqsEzwdy39JX7H0au9IiejuhaM4QIw/view?usp=sharing ภารกิจ กกอ.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ศ.ดร.ปานสิริ) 
https://drive.google.com/file/d/1OGbtO_kE7mvub0EDRja3Ogsg6z5G8u_4/view?usp=sharing ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณภาพตาเกณฑ์ EdPEx (รศ.ภญ.อุษณีย์) 
https://drive.google.com/file/d/1HKI_hTuug4RD5n4OST9zGTLRIn7wnSLJ/view?usp=sharing พ.ร.บ. สภาวิชาชีพ และ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา จะไปด้วยกันอย่างไร (รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์) 
https://drive.google.com/file/d/1XGi9iStLefE2rfvtCi_WotmL_NmznyPz/view?usp=sharing Sandbox หนทางสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา (ผศ.ดร.ประเสริฐ) 
https://drive.google.com/file/d/1r8ia1iIIIE5CDK3V7mIAoKcL-tElqwT3/view?usp=sharing สรุปสัมมนา ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมยุคใหม่ (ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ศ.ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ
         รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์) 

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

นโยบายบริหารคุณภาพ อุดมศึกษา

posted May 25, 2019, 1:59 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:49 PM ]

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
25 พฤษภาคม 2562

 วิกฤตอุดมศึกษาไทย
   - ปริญญาเสื่อมค่า
   - มหาวิทยาลัยไทย ยังอยู่ปลายบันได
   - ความตกต่ำของอุดมศึกษาไทยใน World University Ranking
     และ World Competitiveness Ranking
 การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21
 ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย ด้วยคุณภาพ
 อาวุธที่ใช้ คือ คุณภาพ
 THAILAND 4.0: ร่วมกันสร้าง คนไทย 4.0
 การสร้างคนไทยคุณภาพยุค 4.0
 คุณภาพการเรียนรู้ในยุค 4.0
 อุดมศึกษาไทยต้องปรับตัว
 New Vision for Education
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
    - คุณภาพ
    - คุณภาพคน
    - Global Professional
    - คุณภาพคน สู่ คุณภาพงาน
    - คุณภาพคน สู่ คุณภาพองค์กร
 
https://drive.google.com/file/d/1LNtWW-BrA1oKt4hlvEIN8pRzvajoyiad/view?usp=sharing นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (ศ.นพ. อุดม คชินทร)
https://drive.google.com/file/d/1YFRMcJi_F6kSmasucGh-G6krrgpvQVxv/view?usp=sharing เอกสารสรุป นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (ศ.นพ. อุดม คชินทร)
https://drive.google.com/file/d/1mJCTqjj1_thkCnFu9oovjetzYa5xYvod/view?usp=sharing เอกสารสรุป นโยบายการบริหารงานคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (ฉบับเต็ม) (ศ.นพ. อุดม คชินทร) 


 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 มาตรฐานการอดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญาตรี
 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1cMYW-Sqr5nnOu1nULwqmboZQfnfNxSXD/view?usp=sharing แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาhttps://drive.google.com/file/d/1YONvIBubuu-rpg0bJhV8AaL_y-6y9nyh/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1YONvIBubuu-rpg0bJhV8AaL_y-6y9nyh/view?usp=sharing การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการประกันคุณภาพ ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์)   

ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผู้อนุเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

กระทรวงใหม่ เพื่อการอุดมศึกษา

posted May 1, 2019, 1:32 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:50 PM ]


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ แจ้ง ได้ชื่อ
“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
มีผลวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

5. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

6. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายตั้งก.อุดมฯ

posted Mar 7, 2019, 5:17 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated May 26, 2019, 9:51 PM ]

สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายตั้งก.อุดมฯ 9 ฉบับรวด
Source - มติชนออนไลน์
Tuesday, March 5, 2019 16:58

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เหลือจำนวน 9 ฉบับ ในวาระ 2 และ 3 และมีมติเห็นชอบวาระ 3 ทั้งหมด ดังนี้ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ… ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่…) พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอึดมศึกษา (ฉบับที่) พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่..)พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่…) พ.ศ… ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีทั้งหมด 11 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้สนช.ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว 2 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ… และร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ….
          นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีการอภิปรายค่อนข้างมากก่อนลงคะแนนเสียง คือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทวงทบวงกรมฯ เห็นชอบ 126 เสียง งดออกเสียง 4 ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมฯ เห็นชอบ 143 เสียง งดออกเสียง 6 ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายฯ เห็นชอบ 151 งดออกเสียง 5 ร่างพ.ร.บ.การอุดมฯ เห็นชอบ 144 งดออกเสียง 7 และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เห็นชอบ 137 งดออกเสียง 5 ส่วนที่เหลือเป็นกฎหมายลูกประกอบการจัดตั้งกระทรวงซึ่งไม่มีปัญหา ขั้นตอนจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ระหว่างนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งขึ้น สามารถทำงานได้ทันที โดยจะต้องเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ ทั้งเรื่องบุคลากรรวมถึงกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ถูกกำหนดให้มีอายุการทำงาน 3 ปี

ที่มา: www.matichon.co.th

https://drive.google.com/file/d/1obDlKU6vJf4JrGtJ-EsXloFEMJgBQLSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXW1X-MUhXo7i-lX8U8D96tN3hqQwTJg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AsffjVDA1xMeHdTFOqtm3Tu5RfCvFL_t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gi5sPXSlolBELCssTzJCCuJtzOH6Ccfy/view?usp=sharing

ติดตามความเคลื่อนไหว แวดวงการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education/qa-movement
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

1-10 of 16