ข่าวความเคลื่อนไหว QA


สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายตั้งก.อุดมฯ

posted Mar 7, 2019, 5:17 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 13, 2019, 8:49 PM ]

สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายตั้งก.อุดมฯ 9 ฉบับรวด
Source - มติชนออนไลน์
Tuesday, March 5, 2019 16:58

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เหลือจำนวน 9 ฉบับ ในวาระ 2 และ 3 และมีมติเห็นชอบวาระ 3 ทั้งหมด ดังนี้ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ… ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่…) พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอึดมศึกษา (ฉบับที่) พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่..)พ.ศ…. ร่างพ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ… ร่างพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่…) พ.ศ… ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีทั้งหมด 11 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้สนช.ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว 2 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ… และร่างพ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ….
          นายสมคิดกล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีการอภิปรายค่อนข้างมากก่อนลงคะแนนเสียง คือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทวงทบวงกรมฯ เห็นชอบ 126 เสียง งดออกเสียง 4 ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมฯ เห็นชอบ 143 เสียง งดออกเสียง 6 ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายฯ เห็นชอบ 151 งดออกเสียง 5 ร่างพ.ร.บ.การอุดมฯ เห็นชอบ 144 งดออกเสียง 7 และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เห็นชอบ 137 งดออกเสียง 5 ส่วนที่เหลือเป็นกฎหมายลูกประกอบการจัดตั้งกระทรวงซึ่งไม่มีปัญหา ขั้นตอนจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ระหว่างนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งขึ้น สามารถทำงานได้ทันที โดยจะต้องเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ ทั้งเรื่องบุคลากรรวมถึงกำหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ถูกกำหนดให้มีอายุการทำงาน 3 ปี

ที่มา: www.matichon.co.th

https://drive.google.com/file/d/1obDlKU6vJf4JrGtJ-EsXloFEMJgBQLSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXW1X-MUhXo7i-lX8U8D96tN3hqQwTJg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1AsffjVDA1xMeHdTFOqtm3Tu5RfCvFL_t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gi5sPXSlolBELCssTzJCCuJtzOH6Ccfy/view?usp=sharing

ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ (QA) https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

Road Map ประเมินสถานศึกษาแบบใหม่

posted Mar 6, 2018, 7:48 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 7, 2019, 7:11 AM ]

รมว. กระทรวงศึกษาธิการ ถก แนวทางกฎกระทรวงฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 เตรียมออกประกาศมาตรฐานกลางของ ศธ. รองรับการประเมินในเดือนมีนาคม นี้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยเปลี่ยนเป็นกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและเกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น ที่ประชุมได้วางโรดแมปการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่จะทำให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และจะทำให้สังคมเลิกข้อถกเถียง ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาเน้นแต่การประเมินด้วยเอกสารไม่ได้ยึดหลักตามบริบทของสถาบัน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในเดือนกันยายน ปี 2561 จะมีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งของทุกสังกัดทุกประเภท เข้าสู่กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ได้วางแผนจัดทำโรดแมป คือ เดือนมีนาคมปรับปรุงมาตรฐานแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษา ซึ่ง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ จะลงนามในประกาศกฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับแต่ละประเภทในเร็วๆ นี้ และเดือนเมษายน ศธ.จะสร้างความรับรู้และความเข้าใจแต่ละสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ส่วนเดือนพฤษภาคม สถานศึกษาทุกแห่งจะเข้าสู่กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตัวเอง และทำแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบติดตาม นอกจากนี้ที่ประชุมยังวางแผนว่า เดือนสิงหาคม จะมีสถานศึกษารุ่นแรกที่จะเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 1 กว่า 1,000 แห่ง ต่อจากนั้นในเดือนกันยายน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) จะเข้ามาประเมินติดตามและตรวจสอบตามแนวทางของกฎกระทรวงฉบับใหม่ต่อไป ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม จะอยู่ในช่วงของการทบทวนติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาแบบใหม่ว่าจะมีสิ่งใดยังต้องปรับปรุงหรือไม่

ต่อไปการประเมินสถานศึกษา จะไม่มีมาตรฐานที่กำหนดจาก สมศ. แต่จะมีเพียงมาตรฐานกลางจาก ศธ. ที่จะแยกประเภทสถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่ง รมว.ศธ. จะประกาศมาตรฐานกลางในเร็วๆ นี้ ต่อจากนั้นสถานศึกษาจะกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาของตัวเอง และรายงานขึ้นมายังส่วนกลาง ซึ่งนับได้ว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการคลายทุกข์ให้แก่สถานศึกษาอย่างแท้จริง” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/630758


ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ (QA) https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

การประกันคุณภาพการศึกษา 2561

posted Feb 23, 2018, 7:03 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 7, 2019, 7:11 AM ]
ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ (QA) https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

แนวทางการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561

posted Feb 23, 2018, 12:03 AM by ธงชัย สิทธิกรณ์   [ updated Mar 7, 2019, 7:12 AM ]

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางดำเนินงานตามกฎทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

หลังจากมีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การุณ สกุลประดิษฐ์ และคณะ) และ สมศ. (ผอ.สมศ.และคณะ) ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นพ.รณภพ ปัทมะดิษ หัวหน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ลงนามในกฎทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61) ซึ่งขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดส่งกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวไปยังสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อประกาศใช้ในหนังสือราชกิจนานุเบกษาต่อไป

2. เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 หน่วยงานต้นสังกัด จะดำเนินการ “พัฒนามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา” (ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษา ระดับอุดมศึกษา) สำหรับให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการพัฒนา เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

3. สถานศึกษาแต่ละแห่ง ต้องจัดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

4. ในปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะได้มีการนำมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดประกาศใช้ ไปเทียบเคียงและจัดทำเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และดำเนินงานตามแผนฯ ตลอดช่วงปีการศึกษา 2561 และจัดทำ SAR แนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปีการศึกษา 2561 (ประมาณเดือน มี.ค.- เม.ย. 62) แล้วจึงจัดส่ง SAR ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

5. เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาได้รับ SAR จากสถานศึกษา ก็จะมีการสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน และจัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

6. คาดว่า สมศ.จะสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ แบบเต็มรูปแบได้ จะต้องเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของปีการศึกษา 2561 และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจะได้จัดส่ง SAR พร้อมประเด็นต่างๆ แก่ สมศ. ต่อไป

7. ระหว่างรอให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ช่วงปี พ.ศ. 2562) เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา รวมทั้งสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษาใน 3 ประเด็นต่อไปนี้
7.1) กฎทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
7.2) มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดประกาศ
7.3) หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. นับจากนี้ จนถึงช่วงที่จะมีการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ แบบเต็มรูปแบบ (ช่วงปี พ.ศ. 2562) คาดว่า สมศ. อาจมีแผนการดำเนินงานเพื่อวางระบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โดยมีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ และอาจมีกิจกรรมการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงหลักการและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ เช่น
8.1) พัฒนาแนวทาง ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
8.2) สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินแบบใหม่กับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
8.3 ทดลองหรือซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ (mock assessment) กับกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาแต่ละประเภทและระดับการศึกษา
8.4 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (ตามองค์ประกอบของผู้ประเมินภายนอกที่กำหนดไว้) เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เป็นต้น

ขอบคุณ
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
21 กุมภาพันธ์ 2561

สรุป

 IQA EQA คงไม่ถูกยกเลิก เพียงแต่เปลี่ยนแนวคิดไป
 IQA กลับไปเป็น IQA จริงๆ เหมือนเมื่อตอนที่เริ่ม QA ยุคแรกๆ
 IQA เป็นการประกันฯ ภายในของสถานศึกษาเอง กำหนดกรอบการประเมินเอง ประเมินเอง ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของต้นสังกัด (สกอ.) เหมือนปัจจุบัน (เพียงแต่ต้องรอดูมาตรฐานการศึกษา และแนวปฏิบัติที่ สกอ. จะกำหนดออกมาว่าจะให้อิสระเพียงใด)
 สำหรับ EQA ยังมองไม่เห็นแนวทางชัดเจน แต่ สมศ. จะจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หลังจากได้จัดอบรมระดับพื้นฐาน อาชีวะ ตามกรอบการประเมินเดิมที่เผยแพร่ไปแล้ว

ขอบคุณ
พี่เทวิน พี่ปิยชาติ มจพ.
22 กุมภาพันธ์ 2561


ติดตามข่าวการศึกษา และประกันคุณภาพ (QA) https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/education
ติดตามงานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/qabusiness

1-7 of 7