ตัวอย่าง มคอ.7ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นกรณีศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนี

 (ตัวอย่างนี้ เป็นรูปแบบเฉพาะของ มจร. เท่านั้น
โปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้งาน ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน และเงื่อนไข สกอ.)

ปริญญาเอก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง